Siste oppdatering

Datakvalitetsstrategi

Med forankring i prosjektet Masterplan matrikkel jobber Kartverket med én strategi for økt datakvalitet i matrikkelen. Vi ønsker at matrikkelen skal ha riktig datainnhold og datakvalitet til å ivareta samfunnsprosesser og brukerbehov.

Arbeidet i Masterplan matrikkel og alle innspill som er kommet inn til prosjektet har vært viktige bidrag i prosessen med å utarbeide en strategi for økt datakvalitet i matrikkelen.

Forankring av arbeidet

Strategien springer ut av arbeidet i prosjektet Masterplan matrikkel og er forankret i tildelingsbrevet fra 2018, hvor det står at Kartverket forventes å varig øke sin innsats på matrikkelen. Dette ble videreført i tildelingsbrevet for 2019 om å øke kvaliteten på matrikkelen og sikre at denne holder et forsvarlig teknologisk nivå og kommuniserer godt som nasjonal felleskomponent.

Oppdraget går ut på gjennom Masterplan matrikkel å etablere et flerårig kvalitetshevingsprosjekt. Prosjektet ble etablert i 2019 og varer ut 2021. Strategien skal vise veien fremover etter prosjektet er avsluttet.

Strategidokumentet

Strategidokumentet er lagt ut til gjennomsyn sommeren 2021, med frist for innspill 30. september. 

29.06.2021

Strategi for økt datakvalitet

Første publiserte versjon av strategi for økt datakvalitet (pdf 2,62 MB). Dokumentet er ute på høring i perioden uke 26 – 39 i 2021.

Du kan sende inn din mening ved å svare i dette skjemaet eller sende en e-post til post@kartverket.no merket med "Innspill til datakvalitetsstrategi".

Dokumentet gir en innføring i nåsituasjon, visjon, mål, måltall, tiltaksområder og handlingsplan. Avslutningsvis er det vedlegg som gir mer inngående opplysninger til de som ønsker det. Vi håper det blant annet kan bidra til å lette vurderingsarbeidet og å finne relevante måltall for enkeltaktører.

Visjon og mål

Visjonen for arbeidet med datakvalitet i matrikkelen er at matrikkelen har riktig datainnhold og datakvalitet til å ivareta samfunnsprosesser og brukerbehov. Dette er konkretisert i tre mål basert på nåsituasjonen for matrikkelen og arbeidet med den:

Mål 1: En felles praksis for matrikkelføring i alle kommuner

Mål 2: Kvalitetsheving av prioriterte områder eller datafelt

Mål 3: Effektivisere prosesser for innhenting og oppdatering av matrikkeldata

Tiltak for å øke datakvaliteten

Det vil være viktig at aktører som skal bidra i arbeidet gjør en vurdering av hvilke tiltak som gir nytte for dem å sette i gang med. Skal for eksempel din kommune legge til rette for digital byggesaksbehandling, kan et nyttig tiltak være å sikre tilstrekkelig kvalitet på matrikkeldata i utbyggingsområder hvor dere regner med at løsningen vil bli benyttet, eller enkelte datafelt hvor kommunen har lav fyllingsgrad.

Tiltak som kan benyttes hører inn under tiltaksområdene og skal bidra til at vi når målene i strategien. De fem tiltaksområdene er beskrevet i egne artikler:

  1. Databruk og konsekvenser 
  2. Eksisterende data
  3. Bevisstgjøring
  4. Føring av matrikkel
  5. Innhenting av data

Ønsker du å få mer kunnskap om å utarbeide tiltak og vurdere disse, kan du lese om det i artikkelen "Slik kan du utvikle tiltak for å heve kvaliteten i matrikkelen".

Del