Siste oppdatering

Viktige dreneringslinjer viser vannets vei

Mangelfulle forberedelser mot ekstremvær har blitt tydeligere gjennom erfaringene som vi har fått de siste årene. Når det ved styrtregn kommer mye nedbør på kort tid, er dreneringslinjer viktige for å se hvor vannet vil gå utenom de vanlige vannveiene.

Følg flommen

Vil du følge med på flomvarslene for ulike deler av landet og de enkelte vassdrag? Sjekk Varsom.no!

I stortingsmelding 26 (2022-2023) skriver Klima- og miljødepartementet at den gjennomsnittlige årsnedbøren kan øke med nær 20 prosent over fastlands-Norge og over 60 prosent på Svalbard i løpet av dette århundret.

Dreneringslinjer er et datasett som viser vannveier og forsenkninger i terrenget. Dette indikerer hvor oversvømmelse og vannrelaterte skader kan oppstå ved stor avrenning på overflaten.

Datasettet er laget ut fra Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) og nedbørsfelt fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). I et samarbeid mellom Landdivisjonen og Region- og samfunnskontakt i Kartverket jobbes det for å etablere et nasjonalt datasett for dreneringslinjer.

Mann i blå genser, Håkon Dåsnes, fylkeskartsjef i Innlandet (Foto: Louise Larsen)
NYTTIG DATASETT: Innlandet fylke hadde god nytte av dreneringslinjer blant annet under ekstremværet «Hans», sier Håkon Dåsnes, fylkeskartsjef i Innlandet. (Foto: Louise Larsen)

– Dreneringslinjer eksisterer delvis allerede, men i varierende grad fra fylke til fylke. Innlandet fylke hadde god nytte av dreneringslinjer blant annet under ekstremværet «Hans» i august 2023, sier Håkon Dåsnes, Kartverkets fylkeskartsjef i Innlandet.

Blåstrukturkart

Med flere og mer alvorlige hendelser knyttet til ekstremvær, flom og skred, øker behovet for mer informasjon om hvor vannet beveger seg. Dette er viktig både for bedre beredskap og arbeid med arealplanlegging og forebygging.

Gjennom Geovekst-samarbeidet ønsker Kartverket sammen med blant annet NVE, Statens vegvesen, BaneNor, fylkeskommunene, kommunene (KS) og NIBIO å etablere blåstrukturkart. I tillegg til et nasjonalt datasett for dreneringslinjer, viser blåstrukturkart også risikopunkt for flom og et bedre datasett for Felles kartbase (FKB-vann).

– Nøyaktige data for vann, elv, bekk og grøft sammen med genererte dreneringslinjer fra detaljert høydemodell og risikopunkter for flom, er svært nyttig for mange aktører og formål. Høy kvalitet på vanndata gir oss et bedre kunnskap- og analysegrunnlag. Det gjør oss bedre rustet til å håndtere framtidas klimaendringer, sier Dåsnes.

Del
XPPT