Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Agder

Fylkets geodataplan skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt (ND) -samarbeidet i Agder. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Agder 30.10. 2020.

Kontaktperson

Kartverket Agder

lars.fredrik.gyland@kartverket.no

Geodataplanen skal være en konkret, handlingsrettet plan preget av klare prioriteringer, realistiske mål, fornuftige tiltak og konkrete resultatmål. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig.

Fokusområder og satsinger i planperioden

  • Bidra til fellestiltak og kompetanseheving innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling
  • Gjennomføre samfinansieringsprosjekt for historiske flybilder for Agder
  • Undersøke interesse hos regionale og lokaler parter for å starte opp samfinansieringsprosjekt innenfor marin grunnkartlegging i Agder
  • Følge opp arbeidet med geodataplanlegging i kommunene.

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

  1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
  2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven av 2008 med tilhørende kart- og planforskrift § 5 og departementets veiledning. Der står det blant annet at samarbeidet (om DOK) mellom kommuner og statlige etater skal baseres på inngåtte geodataplaner som omfatter hele fylker. Kartverket koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av de fylkesvise geodataplanene. Geodataplanene forutsetter inngåelse av såkalte FDV-avtaler med kommunene (forvaltning, drift og vedlikehold).

Norge digitalt-samarbeidet ble etablert på bakgrunn av Stortingsmelding 30, 2002-2003, og er nå også hjemlet i geodataloven. Norge digitalt-samarbeidet har utviklet maler og rutiner for geodataplanlegging og forvaltning, leveranser og distribusjon av geodata. Det er også utviklet mal for FDV-avtale, som er inngått for alle kommuner i Agder.

Del