Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Rapportering Melding om luftfartshindre

Bruk enten:
NRLs elektroniske registreringsskjema

... eller:

Disse lastes ned og sendes som brevpost til Kartverket eller som vedlegg til e-post til nrl@kartverket.no.

For rapportering av kraftlinjer og andre linjehindre har vi laget et dokument som beskriver hvordan man kan gå fram:

Krav til rapportering av luftfartshindre

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er 15 meter eller høyere (30 meter i områder for industri/ næringsvirksomhet og i bymessige/ tettbygde strøk) skal rapporteres til Kartverket i henhold til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften).

Veileder til forskriften finnes på Luftfartstilsynets hjemmesider.

Kartverkets oppgaver

Kartverket er registerfører og er pålagt dette gjennom luftfartshinderforskriften. Normalt skjer registreringer samme virkedag som det meldes inn.

Vi utfører også feltkontroll av dataene samt foretar kontroller ved hjelp av data fra andre kilder så langt vi har kapasitet til dette. I tillegg distribuerer vi data ut til brukere.

Nedlasting, API og dokumentasjon

Du finner mer informasjon om data fra registeret på data-sidene våre.

Registeret kan også vises på Norgeskart.no.

Metadata for NRL i Norgeskart er tilgjengelig i Geonorge.

Fakta Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Registeret består av mer enn 15.000 punkthindre, blant annet telemaster, lysmaster, bygninger og piper. Det inneholder også over 25 000 km kraftlinjer med tilhørende stolper, i tillegg til en rekke andre linjehindertyper som broer og taubaner. Registeret er et viktig hjelpemiddel for Luftforsvaret, Politiet, luftambulansetjenesten og andre som har behov for å bedrive lavtflyging.

Utvidelse av NRL

Kartverket arbeider med et prosjekt som gjelder utvidelse av NRL. Dette skjer med bakgrunn i at Luftfartstilsynet høsten 2020 fastsatte en endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre. Forskriftsendringen vil gjøre at langt flere anlegg må rapporteres til NRL enn det som er tilfelle i dag.

En målsetning i prosjektet er at innsamling, forvaltning og formidling av luftfartshinderdata skal gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte for alle involverte.

Les mer om forskriftsendringen.

Kontakt

Kontakt NRL

Kontakt oss på telefon 32 11 80 00 eller e-post nrl@kartverket.no hvis du har spørsmål om data fra Nasjonalt register over luftfartshindre.

Share