Siste oppdatering

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag er en faglig digital møteplass for deg som jobber med matrikkelen. Her får du en oversikt over tilbudet og hvordan du kan delta.

Si din mening

Har du tilbakemeldinger til oss eller innspill til tema du ønsker skal tas opp så send oss en e-post til kartverkskolen@kartverket.no

Matrikkel-mandag er et faglig tilbud fra Kartverket med et ønske om å skape en digital møteplass. Tilbudet er åpent for alle, men vil spisse seg mot arbeidet som utføres av landmålere og saksbehandlere som fører matrikkelen.

Dette er ett av tiltakene for å bidra til økt datakvalitet i matrikkelen. Det er utviklet på bakgrunn av innspill i forbindelse med arbeidet med datakvalitetsstrategien og tilbakemeldinger fra deltagere på kurs i matrikkelføring.

Arrangementet settes opp som et nettmøte hvor lenke til registrering og deltagelse legges ut i denne artikkelen under aktuell dato, ca. en uke før mandagen det gjelder. Når du registrer deg, får du automatisk tilsendt en e-post med kalenderavtale og lenke til teams.

Kalenderavtalen starter kl. 10:00 så du rekker å hente deg en kaffekopp eller strekke litt på beina før nettmøtet kl. 10:05. Møtene arrangeres mellom kl. 10:05 og 11:30.

Det vil ikke gjøres opptak. Alle som deltar er fri til å stille spørsmål underveis og delta under posten «Ordet er fritt».

Program 2022

5. desember: Bygninger i matrikkelen

Denne mandagen tar vi for oss noen kjennemerker i bygningsdelen som arealer og bruksenheter, samt strømstøtteordningen. Dessuten ser vi på innlegging av Kostraformål i matrikkelen og datakvalitet. Til slutt omtaler vi veien videre med ny informasjonsmodell for bygninger.

Lenke for å registrere deg og få tilsendt kalenderavtale.

Program 2023

9. januar: Jordskifte og matrikkel

Denne mandagen har vi med oss Per Kåre Sky til å fortelle om ulike typer jordskifte og hva jordskifteretten tar stilling til i sakene. Fra Kartverket vil vi gå inn på den matrikkelfaglige siden av sakene.

6. februar: Utlevering fra matrikkelen


6. mars
3. april
8. mai
5. juni

Gjennomførte Matrikkel-mandager i 2022

2. mai: Vi starter opp Matrikkel-mandag
Første gangen er en myk start hvor vi tester den digitale løsningen, ønsker velkommen til Matrikkel-mandag, hva tanken bak er, hvordan bruke Kartverket sine ressurser og hvordan løse et matrikkelfaglig problem.

13. juni: Arealoverføring
Arealoverføring er en sakstype for å overføre arealer mellom eiendommer som grenser til hverandre. Det regnes også som et tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, og det må være gitt en tillatelse etter plan- og bygningsloven før det kan gjennomføres oppmålingsforretning og føres i matrikkelen. Sakstypen må som hovedregel tinglyses.
Vi tar for oss regelverket, og det blir mulig å stille spørsmål og dele meninger om styrker og svakheter ved denne sakstypen.

1. august: Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning
I matrikkelregelverket finnes det en mulighet for å kunne opprette en matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF) på gitte vilkår. Dette krever både søknad og tillatelse. Gjennomføringen er underlagt lovpålagte frister.
MUF er ett av temaene i datakvalitetsstrategien og har ekstra fokus i 2022. Denne mandagen gikk vi igjennom regelverket og hvordan disse sakene føres i matrikkelen.

5. september: Søknad om autorisasjon
Denne mandagen tar vi for oss søknad om autorisasjon for de som ønsker å bli autoriserte eiendomslandmålere.
Les mer om autorisasjonsordningen i artikkelen Autorisasjon av eiendomslandmålere.

3. oktober: Protokoll fra oppmålingsforretning
En protokoll fra en oppmålingsforretning er et referat fra forretningen, som redegjør for grunnlaget og hva som skjedde. Den er også viktig for det videre arbeidet med for eksempel føring av matrikkelen. Hva skal en protokoll innehold? Hvordan praktiseres involvering av partene i protokollen? Kan vi gjøre protokollen bedre?

7. november: Adresse og atkomstpunkt
Adresser er viktig for å finne fram. Dersom adressepunktet ikke definerer atkomsten til adressen på en klar og entydig måte, skal kommunen i tillegg tildele et atkomstpunkt. Dette kan benyttes i områder uten et klart vegsystem, så vel som i urbane strøk.
Det har vært mulig å registrere atkomstpunkt i matrikkelen siden 2021. Denne mandagen så vi nærmere på de ulike atkomsttypene og konkrete eksempler på bruk og registrering.

Del