Siste oppdatering

Masterplan matrikkel

Matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret) skal bli mer robust og moderne. Dette skal skje gjennom det treårige prosjektet Masterplan matrikkel, i nært samarbeid med brukere og andre aktører.

Målet med moderniseringen er:

 • å legge til rette for bedre brukervennlighet
 • flere digitale og automatiserte prosesser
 • et bedre teknisk og funksjonelt brukergrensesnitt
 • legge til rette for å øke datakvaliteten

Raskere, enklere og mer effektivt

Bestillingen i tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 var å «øke kvaliteten på matrikkelen og sikre at denne holder et forsvarlig teknologisk nivå og kommuniserer godt som nasjonal felleskomponent».

Mange eksterne aktører har et eierskap til matrikkelen. Vi skal derfor lytte til ønsker og behov og ha en bred tilnærming til eksterne målgrupper. Vi skal samtidig ta vare på både matrikkelfaget og regelverket. Dette er et stort og omfattende arbeid.

Det er viktig for oss at arbeidet vi gjør i dette prosjektet skal føre til at oppdateringen av data går raskere og enklere, og at saksbehandlingen blir mer effektiv. Det er også viktig at vi øker forståelsen og kunnskapen om datakvalitet. Vi tar høyde for at de ulike brukergruppene vil kunne ha ulik oppfatning av hva som er god nok datakvalitet.

Vi skal se på matrikkelen i et større perspektiv og legge til rette for at vi dekker behov som kan komme i fremtiden. Samtidig skal vi kartlegge hvilke behov som finnes akkurat nå, og hvilke endringer vi kan gjøre som kan være viktige på kort sikt.

Prosjektet har både effektmål, som er det vi skal nå på sikt - og resultatmål, som er det vi skal oppnå i prosjektperioden.

Moderniseringsprosjektet består av tre delprosjekter:

 • tekniske forbedringer
 • funksjonelle forbedringer
 • økt datakvalitet

Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Gjennom denne analysen har vi kommet fram til fem tiltak for å øke datakvaliteten i matrikkelen. Vi beskriver tiltakene nærmere på egne sider under hovedsiden om datakvalitet.

I dette prosjektet jobber vi også med en langsiktig plan for å øke datakvaliteten gjennom en strategi. Målet med dette er å øke matrikkelens bidrag til verdiskaping.

Bredt sammensatt referansegruppe

Vi har satt sammen en referansegruppe som fungerer som et rådgivende organ. Denne gruppen møtes 4-5 ganger i året.

Referansegruppen består av representanter fra:

 • Etnedal kommune
 • Statens vegvesen
 • Skatteetaten
 • Geomatikkbedriftene
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Statskog
 • NIBIO
 • Domstoladministrasjonen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Oslo kommune
 • Trondheim kommuner
 • KS
 • Fylkesavdelingen og IT-avdelingen i Kartverket

Mer om datakvalitet i matrikkelen

Del