Siste oppdatering

Slette pantedokument

For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon må slettemeldingen være signert av panthaveren.

 

Slik sletter du et tinglyst pant

Dersom du skal slette et pantedokument som ble tinglyst etter 2001 trenger du normalt ikke det originale pantedokumentet. Du må skrive et brev til oss der du ber om å slette pantet. Dersom du har en kopi av pantedokumentet, kan du også skrive slettemeldingen på kopien.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Hvordan slette pantedokument på løs erklæring

 • Panthaver sender inn en erklæring i vanlig post der de ber om å slette pantet.
 • Du må skrive eiendommens gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune eiendommen ligger i. Dersom eiendommen har et feste eller seksjonsnummer må du også skrive det.
 • Dersom det er en borettslagsandel skal du skrive borettslagets navn, organisasjons- og andelsnummer.
 • Du må skrive pantedokumentets dokumentnummer.
  Et eksempel på dokumentnummer: 2020/1234-1/200.
 • Panthaver må signere med original underskrift og sendes i vanlig post. Du kan ikke slette et pant via e-post. Dersom panthaver er et selskap er hovedregelen at den som har signaturrett for selskapet signerer.
 • Dersom panthaver er en privatperson, må du skrive fødselsnummeret (11 siffer). Er panthaver et foretak, må du skrive organisasjonsnummeret til selskapet, og erklære at du sletter pantet på vegne av foretaket.

Slette obligasjon

Du må sende den originale obligasjonen per post for sletting. Grunnen til dette er fordi obligasjoner inneholder en erklæring om skyld. Normalt vil dette gjelde obligasjoner tinglyst før 2001, men det finnes også obligasjoner med skyldnererklæringer som er tinglyst etter dette. 

Selv om hovedregelen er at man kun kan slette obligasjoner ved å sende inn originaldokumentet kan noen virksomheter sende inn sletting på en løs erklæring. De som har unntak fra hovedregelen er:

Slette elektronisk

De aktørene som har avtale om elektronisk tinglysing kan slette pantedokumenter elektronisk. Dette gjelder både pantedokumenter som er tinglyst elektronisk, og pantedokumenter som er tinglyst på papir.

Banker kan slette både enkle pantedokumenter og pantobligasjoner elektronisk. Andre foretak kan bare slette enkle pantedokumenter. Reglene følger av tinglysingsloven § 32. Se også Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.1 problemstilling nr. 1.

Hvem kan signere for sletting på vegne av private foretak?

Som hovedregel er det styret, eller den som har signaturrett for foretaket som signerer for å slette pantedokumenter. Hvem som har signaturrett er registrert i Foretaksregisteret.

Dersom det ikke er spesifisert hvem som kan signere, må hele styret signere på slettemeldingen, eventuelt skrive en fullmakt. Dersom foretaket har registrert en prokurist i Foretaksregisteret kan den personen også signere.

Les mer om fullmakter

Selskap som ikke er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer

Dersom selskapet er avviklet, konkurs eller et utenlandsk foretak, kommer det ikke alltid frem hvem som skal signere på vegne av rettighetshaveren.

Les mer om hvordan du sletter pantedokument med ukjent rettighetshaver i artikkelen «signaturrett for foretak».

 

Ofte stilte spørsmål

Del