Kartverket har som norsk sjøkartmyndighet ansvar for å produsere og oppdatere landets offisielle elektroniske sjøkart (ENC-er).

ENC-ene retter seg hovedsakelig mot profesjonelle navigatører. Yrkesflåten og fartøy over en viss størrelse er pålagt å navigere på offisielle sjøkart, enten i form av godkjente og oppdaterte papirkart, eller at de bruker et typegodkjent elektronisk kartsystem for ENC, ECDIS (Electronic Chart Display and Information System).

Hva er en ENC?

En ENC er et vektorkart som inneholder all informasjon som er nødvendig for sikker seilas. Disse elektroniske sjøkartene er fremstilt i henhold til den internasjonale hydrografiske organisasjonens (IHO) standard for utveksling av digital sjøkartinformasjon (S57).

ENC-er brukes til papirløs navigasjon i en ECDIS. Dette gir navigatøren en sømløs presentasjon av de elektroniske sjøkartene med sanntidsposisjonering. Kartsystemet ECDIS viser også en løpende presentasjon av eget og andre fartøy sin posisjon og bevegelse. ENC vist i en ECDIS gjør det mulig til å kombinere elektroniske navigasjonshjelpemidler på en unik måte.

Målestokk og symbolbruk

ENC-ene redigeres i gitte målestokker, akkurat som et papirkart. De offisielle elektroniske sjøkartene er bundet av strenge krav til presentasjon av data (symboler, farger, linjetykkelse, størrelse etc.) og varierer lite på tvers av landegrenser.

Oppdatering

Alle navigasjonskritiske rettelser og oppdateringer blir meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver fjortende dag og oppdateres kontinuerlig i ENC-ene. Dette gjelder også midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger. Alle som navigerer på ECDIS er pliktige til å seile på oppdaterte ENC-er.

Meld inn feil i ENC

Gjennom ENC Improver, et web-basert tilbakemeldingssystem, kan brukere av norske ENC-er enkelt gi tilbakemelding om feil og mangler i sjøkartene.

Alle brukere som abonnerer på norske ENC-er (som har en ENC-lisens) kan ta i bruk ENC Improver. Ta kontakt med din leverandør av ENC som vil sørge for å gi deg brukertilgang.

Les mer om ENC Improver.

Elektroniske sjøkart i kartplottere

Produsenter av elektroniske sjøkart til kartplottere kjøper sine kartdata fra Kartverket, enten offisielle elektroniske sjøkart (ENC-er) eller digitale utgaver av papirsjøkart. Disse kartløsningene er ikke offisielle og regnes ikke som autoriserte sjøkart. Dette fordi at de enten ikke oppdateres ofte nok, eller fordi sjøkartene ikke produseres etter gitte internasjonale standarder.

Produsenter av elektroniske sjøkart til kartplottere har ofte lagt til praktisk informasjon som kan være nyttig for fritidsbåtflåten, eller informasjon av mer kommersiell karakter. Det kan også hende at informasjon fra kartgrunnlaget levert fra Kartverket av ulike årsaker er fjernet. Dette kan være fordi produsenten ikke opplever informasjon som nødvendig for fritidsbåtflåten, eller fordi det teknisk sett ikke lar seg gjøre å ha med denne kartinformasjonen.

Det er altså forskjell på et offisielt elektronisk sjøkart (ENC) og elektroniske sjøkart som brukes i en kartplotter. Selv om uoffisielle leverandører av elektroniske sjøkart kan oppdatere kartene i takt med de offisielle, er de ikke bundet til like hyppige oppdateringer. Hvor ofte elektroniske sjøkart til en kartplotter oppdateres vil variere fra leverandør til leverandør.

Se oversikt over distributører som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, og hvor ofte disse oppdaterer sine sjøkart.

Elektroniske kartsystem

Det finnes mange ulike typer og modeller av elektroniske kartsystemer, men man kan likevel skille mellom tre hovedgrupper:

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

Et ECDIS skal vise all sjøkartinformasjon som er nødvendig for sikker og effektiv navigasjon, og kartdata skal være levert og godkjent av en autorisert sjøkartmyndighet. I Norge er Kartverket sjøkartmyndighet.

ECDIS er et navigasjonsinformasjonssystem som oppfyller krav som er fastsatt av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO). En kan benytte ECDIS som lovlig erstatning for papirkartet dersom det brukes offisielle ENC-er og en i tillegg har et godkjent back-up-system. Det betyr at man må ha to ECDIS-er om bord som er tilknyttet hver sin strømkilde. Det stilles også krav om at et ECDIS skal være typegodkjent.

Electronic Chart System (ECS)

ECS er en fellesbetegnelse for kartsystemer som ikke oppfyller standarder fastsatt av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO). Et slikt kartsystem tilfredsstiller ikke kravene til navigasjonskart om bord på et fartøy som definert i SOLAS kapittel V (International Convention for the Safety of Life at Sea). Et ECS-system er derfor et navigasjonshjelpemiddel, og kan ikke benyttes som en lovlig erstatning for papirkartet om bord på et fartøy.

Raster Chart Display System (RCDS)

RCDS er et kartsystem som anvender rasterdata. Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har ikke godkjent rasterkart som likeverdige med papirkart, men har likevel åpnet opp for at det kan benyttes rasterdata i et ECDIS dersom det ikke finnes relevante ENC-data for området. Det må imidlertid understrekes at bruk av rasterkart i norsk farvann ikke erstatter påbudet om å ha oppdaterte offisielle papirkart om bord.