Siste oppdatering

Kontrollere arealplaner

Når en arealplan er ferdig konstruert, bør vektorfila kvalitetssjekkes.  Ved bruk av programmet SOSI-vis kan man tegne opp innholdet i fila og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll.  SOSI-kontroll installeres sammen med installasjon av SOSI-vis.

Produktspesifikasjoner

På regjeringen.no finner du blant annet produktspesifikasjoner for fremstilling arealplankartet, fargekoder i NPAD og liste med feltkoder for arealformål.

Gå til temasiden for digital framstilling av plankart og planregister på regjeringen.no.

SOSI-kontroll er et program som benyttes for å kontrollere kvaliteten på vektordata. SOSI-kontroll er inkludert i programmet SOSI-vis.

En del feil og mangler kan avsløres ved en enkel visuell kontroll. I SOSI-vis kan du legge på tegneregler med såkalte kommandofiler. Kommandofilene er laget for å tegne opp elementene i vektorfila slik de skal tegnes i henhold til NPAD 2 tegneregler. Kommandofilene finner du under C:\SOSI-kontroll\Eksempler\kommandofiler.

Du kan starte SOSI-kontroll fra en egen meny i SOSI-vis. SOSI-kontroll kontrollerer kun opp mot kravene i SOSI-spesifikasjonene.

SOSI-kontroll sjekker hovedsakelig feil på egenskapsnivå og utfører noen få geometrikontroller. SOSI-kontroll vil ikke avdekke alle typer knutepunkts- og flatefeil. Det betyr at en plan som går gjennom SOSI-kontroll uten feil, likevel kan inneholde visse typer geometrifeil.  Disse feilene kan avdekkes med å kjøre egne geometrikontroller i tillegg til SOSI-kontroll.  Kontroll av konsistensen og småpolygon er tilgengelige i SOSI-vis under menyen "Kontroll".

Les mer om hvordan konsistenssjekk og småpolygonsjekk utføres her (pdf)

Kontrollene i SOSI-vis brukes som et supplement til kontrollene i SOSI-kontroll for å gi en mer komplett test av datasettet. Noen tester må likevel utføres manuelt. Det gjelder blant annet en sjekk om formålsflater er heldekkende innenfor plangrensen. Kontrollen utføres ved å sjekke totalareal for alle formålsflater og areal for planområde. Arealene skal være identiske.

Last ned og få veiledning om SOSI-vis og SOSI-kontroll.

Programmet SOIS-vis har filer for visning og presentasjon av arealplaner.

Filhode og ”..SOSI-VERSJON”

Det er med tiden blitt utviklet nye versjoner av SOSI-standardene. De færreste er kanskje klar over at egenskapen ”..SOSI-VERSJON” peker til den generelle delen av standarden, det vil si SOSI del 1.

Ny versjon av SOSI del 1 har versjonsnummer 5.0. SOSI plan finnes ennå ikke i versjon 5.0, men er på gang. Inntil videre vil man ved kontroll av plan måtte bruke SOSI med versjonsnummer 4.5.

Filhode og ”..OBJEKTKATALOG”

I den generelle delen av SOSI-standarden er det innført en ny egenskap i filhodet, ”..OBJEKTKATALOG”, med tilhørende egenskaper og koder. Egenskapen ”..INNHOLD” og tilhørende gruppe-egenskaper går dermed ut. Dette gjelder alle fagområder, og ikke bare plan.

Riktig tekst i filhode

For at SOSI-kontroll skal kunne kontrollere planene mot riktig spesifikasjon, må egenskapen ”..OBJEKTKATALOG” og tilhørende underegenskaper legges korrekt inn i filhodet. Så snart egenskapen er lagt riktig inn, vil andre kontrollfunksjoner i SOSI-kontroll gråes ut (du vil ikke gis anledning til å velge), og det vil automatisk bli valgt riktig kontrolloppsett.

Riktig tekst (syntaks) i filhodet for de tre produktspesifikasjonene for plan er gitt nedenfor. Datoene refererer til versjoner av spesifikasjonene, og "Arealplan" refererer til aktuell objektkatalog. Utfyllende informasjon finnes på en av de første sidene i de tre produktspesifikasjonene.

I tillegg er det laget to kontrollrutiner som gir anledning til å kontrollere enkeltplaner etter pbl 2008, samt enkeltplaner etter pbl 1985 eller eldre.

Endringer i spesifikasjonene

I august 2019 la Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut nye produktspesifikasjoner for SOSI-plan basert på SOSI fagområdestandard Plan 4.5.2. Dette er versjon 20190401 av spesifikasjonene. Forrige versjon var 20180701. Produktspesifikasjonene gir regler for hvordan vektorfila skal kodes. Vektorfila danner grunnlag for plankartet. Produktspesifikasjonene har ikke tilbakevirkende kraft. Dette betyr at en plan skal være kodet etter den produktspesifikasjonen som er gjeldende på vedtakstidspunktet.

I nyeste og nest nyeste versjon er det en del endringer i forhold til tidligere versjoner:

For kommuneplan

Utdrag fra endringslogg, ikke uttømmende:

 • f.o.m. versjon 20180701: områdenavn, OMRNAVN, satt påkrevet på formål. Teksten skal vise formålstype og henge sammen med navning av formålsområdene i planbestemmelsene
 • f.o.m. versjon 20190401: formålskode 3001 Grønnstruktur er utgått. Den erstattes av 3002 Blå/grønnstruktur

Utfyllende oversikt over endringer finnes i kap.1.1 Endringslogg i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 3.1, SOSI Produktspesifikasjon for Kommuneplanens arealdel.

Ved kontroll av vektorfiler mot produktspesifikasjonene skal følgende objektkataloger brukes:

 • Planer vedtatt etter august 2019 skal kontrolleres mot
  ..OBJEKTKATALOG Kommuneplan 20190401 * Arealplan ”Kommuneplanens arealdel”
 • Planer vedtatt etter oktober 2018 skal kontrolleres mot
  ..OBJEKTKATALOG Kommuneplan 20180701 * Arealplan ”Kommuneplanens arealdel”
 • Planer vedtatt etter april 2012, samt eldre planer, skal kontrolleres mot
  ..OBJEKTKATALOG Kommuneplan 20120416 * Arealplan ”Kommuneplanens arealdel”

For reguleringsplan

Utdrag fra endringslogg, ikke uttømmende:

 • f. o. m. versjon 20180701:
  • ny objekttype for midlertidig bygge og anleggsområde, PblMidlByggAnleggOmråde og PblMidlByggAnleggGrense
  • FELTNAVN satt som påkrevet på formål for planer vedtatt etter 01.07.18. Feltnavn skal vise til arealformålstype og henge sammen med navning av formålsområdene i planbestemmelsene
 • f. o. m. versjon 20190401:
  • formålskode 3001 Grønnstruktur er utgått. Den erstattes av 3002 Blå/grønnstruktur

Utfyllende oversikt over endringer finnes i kap.1.1 Endringslogg i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 3.2, SOSI Produktspesifikasjon for Reguleringsplaner.

Ved kontroll av vektorfiler mot produktspesifikasjonene skal følgende objektkataloger brukes:


Reguleringsplanbase

Reguleringsplanbaser med vedtatte planer i SOSI 4.5.2 kontrolleres mot:

 • ..OBJEKTKATALOG Regplan 20190401 * Arealplan Reguleringsplan

Merk: denne objektkatalogen brukes på reguleringsplanbaser som inneholder vedtatte planer kodet etter forskjellige versjoner av produktspesifikasjonene. Dette betyr at ved bruk av denne objektkatalogen vil man i SOSI-kontroll ikke få tilslag på manglende ..FELTNAVN på planer i basen vedtatt etter 01.07.2018. ..FELTNAVN er påkrevet egenskap på formålsflater for planer vedtatt etter 01.07.2018. Det vil heller ikke bli gitt tilslag på formålskode 3001 Grønnstruktur på planer vedtatt etter 01.04.2019. Denne formålskoden er erstattet av 3002 Blå/grønnstruktur på nye planer.

Enkeltplaner

Vedtatte reguleringsplaner i SOSI 4.5.2:

Det er behov for å kunne kontrollere vedtatte planer som foreligger som enkeltfiler. Det er derfor publisert et eget sett definisjonsfiler for disse i SOSI-kontroll. Det lages ett sett for planer etter pbl 2008, og ett for planer etter pbl 1985 eller eldre.

 • Arealplaner etter pbl. 2008 kontrolleres mot
  ..OBJEKTKATALOG Regplan2008 20190401 * Arealplan Reguleringsplan
 • Arealplaner etter pbl. 1985 eller eldre kontrolleres mot
  ..OBJEKTKATALOG Regplan1985 20190401 * Arealplan Reguleringsplan
 • Planforslag reguleringsplaner i SOSI 4.5.2 kontrolleres mot
  ..OBJEKTKATALOG Regplanforslag 20190401 * Arealplan Reguleringsplanforslag
 • Samtlige kontroller må i tillegg vise til riktig SOSI-versjon og ha følgende informasjon i filhode: ..SOSI-VERSJON 4.5

Denne informasjonen viser til SOSI-objektkatalog del 1 som inneholder regler for generell oppbygging av SOSI-fil og topologi i vektorfila.

 
Del