Siste oppdatering

Priskalkulatoren

FKB-data/-produktene selges via Kartverkets forhandlere, og i tillegg vil kommunene kunne selge FKB-data for egen kommune.

Priskalkulatoren beregner nettopris for ulike FKB-produkter og ortofoto. Nettoprisen er det beløp som skal tilbakeføres til partene (alt under kr. 750,- tilfaller kommunen).

I tillegg anbefales et påslag på 33% for administrative kostnader for håndtering av salgene. Påslaget tilfaller i sin helhet selger. For øvrig vises det til kapittel 6 i Geovekst-håndboka, «Salg av FKB – ortofoto».

De ulike produktene prises som følger:

  • FKB-produkter prises etter areal innenfor eller utenfor SSBs tettstedsavgrensning. I prismodellen inngår høydedata i produktet FKB alle tema:
    • Innenfor Stastistisk sentralbyrås (SSBs) tettstedavgrensning med detaljert høyde: kr 10.000,-/km2
    • Utenfor SSBs tettstedavgrensning med 5-meters høydekurver: kr 500,-/km2
  • Ortofoto prises etter oppløsning og areal
  • Detaljert høyde (1-kurver, punktskyer eller LAS-data) prises etter areal.

Åpne Statistisk sentralbyrå (SSB) sin tettstedsavgrensning (zip-fil)

Her finner du riktig pris:

Høydedata som inngår i Nasjonal detaljert høydemodell er gratis og kan lastes ned fra www.hoydedata.no Her finnes også dekningsinformasjon. 1 m høydekurver er prisbelagte.

I enkelte områder er høydedata fra Nasjonal detaljert høydemodell prisbelagte, da gjelder følgende prismodell:

Priser høydedata
Produkt Pris per km2
Georeferert punktsky, LAS-format 800 kr
Punktsky med x,y og z-koordinater beskriver terrenger, SOSI-format 800 kr
Detaljert høydegrunnlag med glattede høydekurver, SOSi-format 800 kr

 

 

Del