Siste oppdatering

Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold

Menneskeskapte og naturlige endringer i terrenget gjør at kart må oppdateres. Detaljerte kartdata (FKB-data) blir vedlikeholdt gjennom avtaler om forvaltning drift og vedlikehold (FDV-avtaler).

Fakta FDV-avtaler

FDV-avtaler skal sikre at forvaltning, drift og vedlikehold av geodata som forvaltes på kommunalt nivå, gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

FDV-avtaler skal avklare partenes rettigheter og plikter og sikre at partene får enkel tilgang til de oppdaterte datasett den enkelte part har rettigheter til.

FDV-avtaler forutsetter at enhver part i FDV-avtalen har rettigheter til og er med på å finansiere forvaltning, drift og vedlikehold av ett eller flere datasett som omfattes av FDV-avtalen.

Geodataarbeidet er organisert gjennom Geovekst-samarbeidet og Norge digitalt. Alle kommunene er med i Norge digitalt, og har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtale). Avtalen forplikter kommunene til å holde detaljerte kartdata ajour gjennom å rapportere endringer.

Kapittel 4 i Geovekst-håndboka redegjør for de overordnede rammene i FDV-arbeidet, så som roller og regler for kostnadsdeling. Der finner du også en egen oversikt over hvilke objekttyper som bør vedlikeholdes kontinuerlig i FDV-arbeidet.

Revisjon av FDV-avtalen

Data som samles inn administrativt kan for eksempel være digitale stikningsdata/kontrolldata, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonskart, melding om landbruksbygg, endringer i arealbruk og nye veier. Kommunen har ofte best kjennskap til endringene gjennom saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

I praksis gjelder samme FDV-avtale for flere år, mens vedleggene revideres årlig. Vedleggene angir hvilke datasett som inngår i den felles forvaltningen og hvem som har ansvar for å ajourholde disse. Fordeling av kostnader og inntekter i FDV-arbeidet reguleres også i vedlegg til avtalene. FDV-avtalen fungerer som Norge digitalt-avtale for kommunene.

Kontinuerlig ajourhold

Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet tillates redusert. For ikke å gape for høyt, prioriteres kontinuerlig ajourhold av datasettene for veg, bygg og AR5 (arealtilstand), men man ønsker også at endringer i andre datasett rapporteres. Kommunenes arealplaner er også omfattet av avtalen.

Gode rutiner hos kommunene er viktig for å fange opp kartdata som endres som følge av kommunal saksbehandling. Hvordan arbeidet organiseres, vil variere fra kommune til kommune, men alle bør ha oppdaterte rutiner for kontinuerlig ajourhold av de viktigste kartdatasettene i sin kommune.

Sentral lagring av FKB

Det er et uttalt mål å korte ned tiden fra en endring skjer i marka til den er tilgjengelig i kartet. De fleste kommunene har innført sentral lagring av FKB-data.

Les mer om sentral lagring av FKB-data

Del