Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Flybåren datafangst i krisesituasjoner

De siste årene har flom og skred rammet oss oftere. Da har det vist seg nyttig med rask dokumentasjon av hendelsene gjennom datafangst fra luften – både laserskanning og flyfoto (vertikalfotografering og skråbildefoto).

For å håndtere slike situasjoner er det inngått en samarbeidsavtale mellom Geovekst-partene, inkludert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Bane NOR. Avtalen gjelder flybåren datafangst i krisesituasjoner som krever rask datainnsamling.

Avtalen benyttes ved at en av partene tar initiativ til datainnsamling. Kartverket skal på vegne av initiativtaker uten ugrunnet opphold iverksette tilbudsforespørsel, inngå avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling.

Den som bestiller produkter etter denne avtalen, er ansvarlig for å dekke alle kostnadene.

Les hele avtalen her (pdf)

Kontaktinformasjon i akutte tilfeller

Hvis det oppstår en krise, og det er behov for å iverksette avtalen, er det fylkeskartsjefen ved det aktuelle fylkeskartkontoret som skal kontaktes. Se ansatteoversikten på det aktuelle kartkontoret.

Kontaktperson for Geovekst i Kartverket sentralt er Marit Bunæs (tlf. 901 67 800).

Bruk av avtalen

Hendelser der avtalen er brukt:

  • Gjerdrum januar 2021 i forbindelse med leirskred
  • Gudbrandsdalen 12. mai 2018 i forbindelse med varslet flomtopp på Østlandet
  • Agder 2. oktober 2017 i forbindelse med flom
  • Stryn 24. juli 2017 i forbindelse med flom
  • Sørum 10. november 2016 i forbindelse med jordras
  • Sør- og Østlandet september 2015 i forbindelse med flom

 

Share