Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Rift om kartleggingsmiddel

Det har vore stor interesse for å kartlegge tilgjengelegheit i uteområde i år. I alt er det mottatt søknader om støtte til 28 prosjekt. Alle prosjekta fylte krava for tildeling, og det vart delt ut eit samla tilskot på 1,5 mill. kr.

Alle prosjekt som mottar støtte vil få tilbud om eit digitalt rettleiingskurs i løpet av juni 2021.

Pilotering av ny app

Kartverket har utvikla ein ny versjon av kartleggingsverktøyet. Den nye versjonen skal komme i drift i løpet av sommaren, og tas først i bruk av eit utval av prosjektdeltakarar som skal fungere som testpilotat for det nye verktøyet. Den har eit nytt grensesnitt mot Kartverket via eit åpent NGIS-API. Den nye versjonen vil òg tilby forbetra funksjonalitet, fungere på alle operativsystem, og skal gje betre moglegheit for vedlikehald av data for brukarane.

Kartlegging i 2021

Her finn du søknadsfristar og annan informasjon om korleis du kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheit i din kommune.

Data

Kartverkets data om tilgjengelegheit finst som datasett og som teneste, og kan sjåast i kartklienten til Kartverket.

Share