Hopp til innhold

Slette tinglyst dokument

Ønsker du å slette noe fra grunnboken? Ved å følge riktig fremgangsmåte kan du få slettet en forkjøpsrett, borett, leieavtale, festekontrakt, utleggspant og andre heftelser.

Servitutter og avtaler om forkjøpsrett, borett, leierett, bruksrett, byggeforbud, urådighet og annet kan slettes hvis rettighetshaveren signerer. Det finnes også andre metoder for sletting.

Les mer

For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon bør det originale dokumentet sendes inn i posten, sammen med et slettekrav som er signert av panthaveren.

Les mer

Tinglyste utleggsforretninger skal som hovedregel slettes av panthaveren, det vil si saksøker eller prosessfullmektig. Slettemelding kan sendes via post eller elektronisk tinglysing.

Les mer

En festekontrakt kan slettes i forbindelse med at festeren overtar eiendomsretten til grunnen og innløser festeretten, eller ved at grunneieren får tilbake rådigheten over tomten.

Les mer

Bestemmelser om særeie kan være tinglyst i grunnboken. Disse slettes automatisk når eiendommen overdras til ny eier. Hvis eiendommen ikke skal overdras må bestemmelsene slettes manuelt.

Les mer

Hvis du eier en eiendom hvor det er tinglyst gamle bestemmelser som ikke gjelder lenger, kan du søke om å få dem slettet etter kunngjøring. Dette gjelder dokumenter som er tinglyst for over 20 år side...

Les mer

Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse. Pantedokumenter foreldes normalt 30 år etter tinglysing, og utlegg 5 år etter tinglysing.

Les mer

En regel, som gjelder fra 1. juli 2015, sier at enkelte forkjøpsretter og andre løsningsretter ikke varer lenger enn 25 år. Kartverket kan derfor slette slike rettigheter fra grunnboken.

Les mer