Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Grønn laser kartlegger vassdrag

Ny teknologi og digitalisering er viktig for arbeidet med helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vann og vassdrag. Gjennom et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt skal vi teste ut ny teknologi på grønn laser til å kartlegge elver og innsjøer.

Kartverket og Norges vassdrags- og energidirektorat

Kartverket skal sammen med NVE koordinere et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt. Da skal såkalt grønn laser, eller Airborne LiDAR Bathymetry (ALB), systematisk testes ut i elver og innsjøer.

Illustrasjon med forklaring av grønn laser fra fly.
UTPRØVING: Prosjektet skal systematisk teste muliheter og begrensninger til teknologien grønn laser. Illustrasjon: G. Mandlburger, TU Wien.
 

Prosjektet, som finansieres med midler fra Nasjonal detaljert høydemodell, er organisert gjennom en prosjektgruppe bestående av Kartverket, NVE, Miljødirektoratet, Hafslund-Eco og Statens Vegvesen. Dette gir et godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid, på tvers av norsk forvaltning.

Klikk for hele illustrasjonen.

Høydemodeller basert på data fra grønn laser
RASK INNSAMLING: Dybder og bunnforhold (venstre) kartlegges over store områder på kort tid. Data kan brukes til å lage datamodeller for vurdering av forebygging og tiltak mot flom og flomskader (høyre). Eksempelet her er fra simulering av flomforebygging i Lærdal. Illustrasjoner: Garcia, 2018.

Mål med prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er basert på tre problemstillinger:

  1. Er grønn laser en moden og robust teknologi for dybdekartlegging av norske elver og innsjøer?
  2. Hvilke samfunnsapplikasjoner kan grønn laser være aktuelt for, og hvordan kan teknologien være et nytte-kost verktøy for helhetlig vassdragsforvaltning i Norge?
  3. Er det grunnlag for en videre nasjonal satsning på grønn laser som teknologi i Norge?

Prosjektområder og datafangst

Det er innhentet tilbud på datafangst i fire ulike vassdrag og to innsjøer:

  • Lærdalselvi
  • Tangeelva, Gjermåa og Leira
  • Bøelva (8,2 km)
  • Glomma
  • Selbusjøen
  • Krøderen og Hallingdalselva

Klikk for å se kart over alle prosjektområdene.

Kartutsnitt som viser prosjektområdene markert med blå prikk på grå bakgrunn

PROSJEKTOMRÅDER: Totalt er fire vassdrag og to innsjøer valgt ut som testområder. Illustrasjon: Kartverket.

Prosjektområdene har ulike egenskaper med hensyn på topografi, dybde og bunnforhold.

Tilbud fra tre leverandører

Det kom inn tilbud fra tre leverandører, med helt ulike sensorer. Et sentralt element i prosjektet er å se hvilke typer teknologi som egner seg best i de ulike områdetypene. Hver av de tre leverandørene er tildelt fire delområder og hvert område blir skannet av to leverandører. Dette gir et svært godt grunnlag for å gjennomføre en systematisk testing av resultatene.

Avtaleinngåelse er planlagt i slutten av juni og datafangst vil fortrinnsvis bli utført i august-september i år. All datafangst vil skje med fly fra ca. 500 meters høyde.

Prosjektets leveranser

Prosjektområdene er valgt ut for å dekke ulike forvaltningsinteresser hos partene i prosjektet. Sentrale temaer som skal testes ut er bruk av de innsamlede dataene til flommodellering, erosjon og sediment transport, miljøbasert vannføring og restaurering og miljøtiltak i vassdrag.

I tillegg til datafangst er det satt av midler i prosjektet til samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer, involvering av studenter er en viktig del av prosjektet. Prosjektet har en varighet på halvannet år i perioden 2021 - 2022.

Kartverkets rolle og kontaktinformasjon

Kartverkets rolle i prosjektet er kvalitetskontroll av data, teknisk standardisering og utarbeidelse av felles rammeverk for bestilling og forvaltning. Alle datasettene vil etter hvert bli tilgjengeliggjort i Høydedata.no.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med Håkon Dåsnes (prosjektleder), Kartverket Innlandet, eller Christian Malmquist, Kartverket Nordland.

Share