Når en person eller et selskap går konkurs, tas det beslag i skyldnerens eiendeler og eiendommer for å dekke utestående gjeld. Tingretten behandler konkursboet gjennom en oppnevnt bostyrer.

Tinglysing ved konkurs

Kartverket får elektronisk melding direkte fra Konkursregisteret i Brønnøysund, og konkursen anmerkes umiddelbart i grunnboken på de eiendommene hvor skyldneren har grunnbokshjemmel. Dersom bostyreren ønsker at konkursen skal anmerkes på flere eiendommer, må bostyreren sende en skriftlig begjæring til Kartverket.

Ved konkurs har hjemmelshaver ikke rett til å råde over eiendommen, verken faktisk eller rettslig, uten samtykke fra bostyreren. Kartverket stopper alle dokumenter som kommer til tinglysing dersom de ikke er signert av bostyreren. Hvis bostyreren ønsker å tinglyse et dokument, må han legge ved kjennelsen fra tingretten om konkursåpning med bostyreroppnevnelse.

Dersom et eierskifte skal tinglyses eller en rettighet skal slettes lenge etter at et foretak har gått konkurs, og bostyreren ikke lenger er tilgjengelig, kan dokumentet signeres av styret på det tidspunktet selskapet gikk konkurs, eventuelt alle aksjonærene eller tingretten. Det må legges ved firmaattest eller annen dokumentasjon som viser at vedkommende er berettiget til å signere.

Les også om sletting etter kunngjøring.

Inntreden i legalpant

Konkursboet har en lovbestemt panterett med første prioritet, som kan benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger. Dette er bestemt i panteloven § 6-4. Hvis noen innløser boets legalpant, må innløsningen tinglyses for å få rettsvern. Det betyr at bostyreren må fylle ut og signere et pantedokument til fordel for innløseren. Som dokumentasjon må bostyreren legge ved kjennelsen fra tingretten om konkursåpning med bostyreroppnevnelsen.

Den som innløser boets legalpant, trer inn i boets prioritet for et tilsvarende beløp. Beløpet må oppgis i pantedokumentet, og bostyreren kan skrive i punkt 4 at første prioritet påberopes i henhold til panteloven § 6-4 fjerde ledd. Ved tinglysing vil det bli anmerket på grunnboksbladet at en bedre prioritet enn tinglysingsdatoen er påberopt for legalpantet. Pantedokumentet kan slettes fra grunnboken på vanlig måte.

Les mer om sletting av panterett.

Abandonering

Begrepet abandonering brukes om de tilfellene et konkursbo oppgir beslaget av en eiendom eller rettighet som egentlig tilhører boet, og gir den tilbake til skyldneren eller en panthaver. Grunnen kan være at eiendommen er uten økonomisk interesse for konkursboet, særlig dersom eiendommen er overbeheftet med pant.

Eiendommen går tilbake til hjemmelshaver

Ved abandonering går rådigheten over eiendommen tilbake til skyldneren, jf. konkursloven § 117b. Dette gjøres ved at bostyrer utsteder en abandoneringserklæring til skyldneren. Bostyreren skal også sende erklæringen til Kartverket for å få slettet meldingen om konkurs som er tinglyst på eiendommen, jf. konkursloven § 79 sjuende ledd.

Dersom bostyreren ikke sletter meldingen om konkurs, kan skyldneren gjøre det selv ved å sende inn abandoneringserklæringen som dokumentasjon på at eierrådigheten over eiendommen har gått tilbake til skyldneren.

Eiendommen overføres til panthaver

Betegnelsen abandonering brukes også om de tilfellene bostyrer overfører en pantsatt eiendom til panthaver, jf. konkursloven § 117c. Dette er ikke abandonering i ren forstand og blir ofte kalt ”uegentlig abandonering”. Når eiendommen overføres til en panthaver, utsteder bostyreren en abandonerings- erklæring til panthaveren. Denne kan panthaveren tinglyse for å overføre grunnbokshjemmelen til seg selv. Det blir beregnet dokumentavgift og tinglysingsgebyr på vanlig måte.

Hvis panthaveren i stedet ønsker å selge eiendommen videre, kan han fylle ut et skjøte til kjøperen og legge ved abandoneringserklæringen som dokumentasjon for eierforholdet. Da blir grunnbokshjemmelen overført direkte fra skyldneren til kjøperen, og det blir kun beregnet dokumentavgift og tinglysingsgebyr for én hjemmelsovergang.