Hva er særeie?

Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midler som tilhører ektefellene være felleseie, dersom ikke annet er avtalt. Denne formuesordningen innebærer at den samlede formuen deles likt. Andre formuesordninger kan avtales ved ektepakt, for eksempel særeie. Særeiemidler er ikke gjenstand for deling når ekteskapet opphører. Dette betyr at ektefellene beholder det de selv eier.

Automatisk sletting ved eierskifte

Noen ganger er en bestemmelse om særeie tinglyst i grunnboken. Anmerkningen forsvinner automatisk fra grunnboksbladet når eiendommen skifter eier, enten ved tinglysing av et skjøte eller ved tinglysing av en hjemmelserklæring i forbindelse med skifte av dødsbo. Dersom eiendommen ikke skal skifte eier må man følge en av fremgangsmåtene nedenfor dersom man ønsker å slette særeiebestemmelsen fra grunnboken.

Ny ektepakt

Særeie kan bestemmes på to ulike måter; enten mellom ektefeller ved en ektepakt jf. ekteskapsloven § 42, eller som et vilkår fra gavegiver inntatt i et skjøte eller i et testament, jf. ekteskapsloven § 48.

Hvis en bestemmelse om særeie er avtalt i en ektepakt, må oppheving eller endring gjøres ved at ektefellene skriver en ny ektepakt jf. ekteskapsloven § 46. Send inn den nye ektepakten til Kartverket sammen med et forklarende følgebrev for å slette særeiebestemmelsen fra grunnboken. Husk også å sende den nye ektepakten til tinglysing i Ektepaktregisteret i Brønnøysund.

Hvis ekteskapet er opphørt, enten ved skilsmisse eller ved dødsfall, kan ektepakten slettes fra grunnboken når boet er gjort opp. Hvilke krav vi stiller i slike saker er beskrevet i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.3.

Særeie bestemt av gavegiver eller i testament

Hvis særeie er bestemt av en gavegiver som vilkår for gaven, må gavegiver samtykke til oppheving eller endring av bestemmelsen. Et skriftlig samtykke fra gavegiver kan da sendes til Kartverket.

I noen tilfeller er gavegiver død eller bestemmelsen om særeie er tinglyst gjennom et testament. Da kan det være vanskelig å få slettet særeiebestemmelsen. Vilkåret om særeie vil normalt være en forutsetning for gaven eller arven, og mottakeren kan ikke endre slike bestemmelser hvis det ikke er særskilt hjemlet eller klart forutsatt av arvelateren, jf. ekteskapsloven § 48 annet punktum. Det er imidlertid mulig å sende en søknad til Stiftelsestilsynet om å få opphevet særeiebestemmelsen dersom man mener at man har gode grunner for det.