Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Årsmeldingar

Kartverket er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og tildelingsbrevet vårt.

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsrapporten gir eit heilheitleg bilete av Kartverket som verksemd.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår. 

Share