22.-23. november 2016

Sak 57/16

Sentral lagring av FKB.

Vedtak

Geovekst-partene ga på Geovekst-forum 22.-23. november sin tilslutning til at kommuner med særlige økonomiske utfordringer ved innføring av sentral oppdatering av SFKB kan søke om å få hele det treårige bidraget utbetalt ved oppstart. Dette vil avvike fra den ordinære ordningen som er at kommuner som oppdaterer direkte i SFKB vil bli kompensert med kr 15.000 pr år over 3 år. Ved utbetaling av hele beløpet ved oppstart vil kommunen da bli kompensert med kr 45.000 det første året, og vil følgelig ikke få noe ytterligere bidrag for kompensasjon av videre driftsutgifter i driftsår 2 og 3.

En slik utbetaling av hele støttebeløpet ved oppstart krever en søknad fra kommunen/kommunesamarbeidet der behovet begrunnes ut i fra kostnader knyttet til oppgradering av klienter i kommunene, investering i teknisk infrastruktur, samt tilhørende konsulenttjenester for oppstart. Søknaden sendes til kontaktpersonen for innføring av SFKB ved det aktuelle fylkeskartkontor for den enkelte kommune.

6.-7. september 2016

Sak 51/16

HRV ut av FKB før innføring av FKB 4.6.

Vedtak

..HRV og ..LRV fjernet som egenskaper på regulerte vann i FKB-vann. Dette innføres fra og med overgang til FKB 4.6.

Sak 49/16

Søknad om midler til - Testprosjekt FKB-konstruksjon.

Vedtak

Geovekst-forum bevilger inntil 312 500 kroner inkl. mva. til dette prosjektet.

Sak 41/16

Reduksjonsfaktor FDV Bygg/AR5.

Vedtak

Forslaget om ny reduksjonsfaktor for FDV Bygg og AR5 innføres i 2017, og tas opp til ny vurdering før 2018.

Beregning av reduksjonsfaktor:

  1. Telle opp relevante bygningspunkt som er innmeldt i matrikkelen i forvaltningsperioden og der punktet ligger inne på jordbruksareal (fulldyrka jord ..ARTYPE 21, overflatedyrka jord ..ARTYPE 22 og innmarksbeite ..ARTYPE 23). Dette gjelder alle bygninger som ikke er godkjent (eller faktisk) revet, brent eller flyttet (..BYGGSTAT = GR,BR,BF) bortsett fra Drivhus (::BYGGTYP_NBR = 243)
  2. For hvert slikt bygg som gir tilslag reduseres kommunens godtgjøring med 90% av BID-prisen pr. bygg, som for 2017 blir kr.558,- pr. bygg. Maks reduksjon settes til 15% av kommunens samla godtgjøring for oppdatering.
  3. Bygg-straffen reduseres med 5% når AR5-oppdatering er et element i straffen for manglende oppdatering i forvaltning av FKB
  4. Ingen kommune kan få redusert godtgjøring mer enn ned til minimumsgodtgjørelse for en kommune – 15 bygg. Denne regelen praktiseres også for det tidligere innførte reduksjonsopplegget for manglende FKB-Bygg ajourhold.
  5. Opplegget iverksettes fra og med FDV året 2017.

En beskrivelse med eksempler på manglende oppdatering som gir grunnlag for reduksjon sendes ut til Fylkeskartkontorene.

1.-2. juni 2016

Sak 30/16

Forvaltning av eldre ortofoto i «Nye Norge i bilder»

Vedtak

Geovekst-forum har vedtatt at kostnader knyttet til «flytting» av eldre ortofotoprosjekter fra NIB over til Nye Norge i bilder skal dekkes gjennom FDV-avtalene og fordeles på kommuneprosjekter. Alle kommuneprosjekter belastes med 2 timer, pluss et variabelt antall timer etter befolkning fra 0 – 10 timer (se tabell under).

Alternativ 1 - fast 2 timer + skalering etter befolkning
BefolkningKommunerTimerSum timer
Fra Til 423 2 846
0 2500 127   0
2500 10000 187 2 374
10000 50000 99 5 495
50000   10 10 100
Sum 1815

Sak 25/16

FKB 4.6. Plan for høring, vedtak og innføring (tidl. sak 5/16)

Vedtak

Geovekst-forum vedtar at FKB versjon 4.6 med referansedato 2016-06-01. FKB 4.6 benyttes i Geovekst kartleggingsprosjekter fra og med inneværende tilbudssesong. Innføring av FKB 4.6 i felles forvaltning skjer i forbindelse med FDV forvaltningsrunder i løpet av høsten 2016.

Sak 24/16

Tiltaksbase – Bygningsbase (tidl. sak 52/15 og 4/16)

Vedtak

Geovekst-forum besluttet å innføre foreslåtte endringer i FKB-spesifikasjonen/ forvaltningsmodell og foreslåtte oppfølgingspunkter iverksettes.
Implementering av ny spesifikasjon/forvaltningsmodell gjøres samtidig med innføring av FKB-versjon 4.6 høsten 2016.
Geovekst-forum ønsker å bli orientert om erfaringer med spesifikasjonen når man får erfaringer med pilotering i Sentral FKB.

Les hele referatet her (sak 24/16) med oversikt over foreslåtte endringer.

2.- 3. mars 2016

Sak 18/16

Klassifisering av laserdata i vegetasjonsområder – testprosjekt.

Vedtak

Geovekst-forum bevilger kr.100 000 eks. mva (125 000) til et testprosjekt for
klassifisering av laserdata i vegetasjonsområder. Pengene brukes til å kjøpe tjenester
fra 2 leverandører.

Sak 17/16

Kvalitet på FKB-data som produseres gjennom Geovekst (se sak 53/15).

Vedtak

Geovekst-forum bevilger kr.100 000 eks mva. til et prosjekt som skal teste stedsfestingsnøyaktigheten på FKB-A og FKB-B data.
Rapport skal være klar til Geovekst-forum i september.

Sak 16/16

Endring av grunnlag for beregning av enhetspriser

Vedtak

Fra januar 2016 benyttes Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (desember 2014=100), for tjenester der arbeidskraft dominerer til beregning av Geovekst-timepris (enhetspris).

Sak 13/16

Kostnadsdeling FKB-Laser 5 pkt. utenfor NDH (se sak 23/15, 33/15, 47/15).

Det foreslås følgende:

 Kostnadsdeling FKB-laser 5 pkt/m2 
  V E K S T L NVE Sum
5 pkt./m2 (heldekkende) 8 4 21 11 4 6 6 60
5 pkt. m2 (stripe, f.eks. veg/jernbane 21 3 19 6 3 4 4 60

Resterende 40% dekkes av de som har størst behov for dataene.

Vedtak

Framlagte kostnadsfordeling anbefales av Geovekst-forum.
Kostnadsdelingen vil være gjenstand for revisjon når NDH er avsluttet.