Møte 29.-30. mai 2018

Sak 25-18: Bruk av droner til kartleggingsformål

Vedtak: To-tre personer lager et prosjektforslag på hva vi ønsker oss. Oppgaven gjøres av Kartverket. Det bevilges inntil kr 250 000,- inkl mva til prosjektet.

Sak 24-18: Endring av AR5-kostnader

Vedtak: Kostnader til AR5 periodisk ajourføring endres slik:
Differensiert løsning basert på størrelsen til hver kommune, basert på at større kartleggingsareal gir mindre tidsbruk per km2
0 – 200 km2 = kr 1 100,- per km2. Setter et tak på kr 180 000,- (sikrer at kommuner rett under 200 km2 ikke må betale mer enn en kommune rett over 200 km2)
201 km2 og oppover = kr 900,- per km2. Setter et tak på kr 1 000 000,-,

Møte 7.-8. mars 2018

Sak 13/18: FKB-Bygningsmessige anlegg

Vedtak: Geovekst-forum anbefaler at Kartverket og samarbeidsparter (kommunene, Kystverket, Norske havner og eventuelle andre) går i gang med å definere aktuelle objekter innen havneinformasjon, for deretter å standardisere disse med målsetting om å få objektene inn i FKB-BygnAnlegg og SFKB med et tilhørende vedlikeholdsregime.

Dette er en type objekter som også vil måtte ha tilknyttet en del tilleggsinformasjon/ egenskaper som det kanskje ikke vil være naturlig å lagre i FKB, men heller hente fra andre registre. Dette må tas opp som et viktig punkt.

Det forutsettes at aktuelle deltagere dekker sine egne kostnader og at det ikke påfører andre Geovekst-parter nye kostnader.

Sak 12/18: OpenStreetMap – tilgang til Geovekst-data?

Vedtak:

  1. OpenStreetMap har tillatelse til å digitalisere fra Ortofoto i visningstjenesten Norge i bilder.
  2. FKB-data(Geovekst) er ikke åpne data, datasettene har en pris. Det samme gjelder for produktet N20. Geovekst-forum inngår ingen spesialavtale med OpenStreetMap.
  3.  N20 bygning er ikke åpne data, det inngås ingen spesialavtale for dette produktet.

Sak 7/18: Geovekst Ledning Arbeidsgruppe (GLA)

Vedtak:

  • Geovekst-forum ønsker at GLA-gruppa skal videreføre sitt arbeid med mandat som beskrevet i dette notatet tilhørende saken (Pkt.3)
  • Arbeid med overvannsproblematikk skal ikke være en del av arbeidet i GLA-gruppa. Dette er også et viktig arbeid, men det sees på i sammenheng med arbeid som gjøres i det pågående prosjektet for forbedring av FKB-Vann.
  • Geovekst-partene tar en intern gjennomgang av sin deltakelse i gruppa og gir beskjed ønskelig med endringer i deltakelsen.

Sak 3/18: Sentral lagring av FKB

Vedtak 1: Søknad fra 43 kommuner er godkjent for 2018 (se vedlagte liste)
(Sørfold, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner søkte innenfor fristen, men manglet på listen som fulgte saken)

Vedtak 2: Nye regler for beregning av reduksjonsfaktor for kommuner som oppdaterer i SFKB.
Hvert kvartal kjøres en testkjøring først som sendes til kommunene med en frist for oppdatering. Deretter produseres det en fullverdig rapport som danner grunnlag for reduksjonsfaktoren.