Arealplaner utarbeides som hovedregel todimensjonalt. Mange synes det er vanskelig å forholde seg til et tradisjonelt kart for å forstå hva som eventuelt vil bli av bebyggelse, industri, veg og jernbane i et område. For å bøte på dette har det vært brukt illustrasjoner av hvordan utbygger ser for seg at et område kan bli når det er ferdig utbygget. Når utbyggingene tar til og det som bygges ikke er lik illustrasjonene, oppstår det ofte konflikter. For å forbedre forståelsen av hva som kan forventes bygd eller ikke bygd, ser man nå på mulighetene for å utarbeide selve reguleringsplanen med objekter i volum, det vil si i 3D.

Samtidig er arbeidet med ny fagstandard for plan (SOSI plan 5.0) i gang. Arbeidet med SOSI plan 5.0 legger opp til bruk av objekter i 3D. Et nokså uferdig forslag til SOSI plan 5.0 var på høring på sensommeren 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang pilotprosjekter for å se på mulighetene og begrensingene i forslaget til SOSI plan 5.0 og om forslaget lar seg realisere. Pilotene skal også komme med forslag til forbedringer i SOSI plan 5.0, slik at standarden kan bli mest mulig ferdig og testet ut før den vedtas. 

I tillegg jobbes det med løsninger for å knytte skrevne bestemmelser tettere sammen med plankartet.

Arbeidet i Norge blir fulgt med interesse i flere andre land i Nord-Europa.

Les mer på regjeringens nettsider om: