Det er en møysommelig jobb å oppgradere vektordata for arealplaner som er laget etter eldre versjoner av standarden. For å gjøre det enklere å oppgradere disse planene, har vi laget en oversikt over endringene som er gjort i SOSI plan i tiden etter at plan- og bygningsloven trådte i kraft i 2009.

Artikkelen vil bli oppdatert ved nye versjoner av SOSI. Arbeidet med ny SOSI-standard for plan (5.0) ble satt i gang i januar 2016. Arbeidet med ny versjon er nå i sluttfasen. Når standarden foreligger, vil arbeidet med produktspesifikasjonene starte. Dette arbeidet vil ta litt tid, da realiseringen skal gjøres i GML. Innføringen vil således skje over noe tid.

SOSI-versjon 4.5.2

SOSI versjon 4.5.2 er den nyeste versjonen av SOSI fagstandard for plan. Inntil SOSI Plan 5.0 er klart, skal 4.5.2 brukes. Produktspesifikasjonene er basert på objektkatalogen til SOSI 4.5.2.

Endringene er gjort på grunn av lovendringer, oppretting av feil og for å gi mulighet til å forvalte midlertidige bygge- og anleggsområder i et eget lag i kommunens digitale planregister.

SOSI versjon 4.5.1 ble ikke realisert og dermed ikke tatt i bruk. Årsaken er at modelleringen av midlertidig bygge- og anleggsområde skapte problemer for realiseringen.

SOSI-versjon 4.5

Det er innført ny syntaks for peker til produktspesifikasjon i filhodet. Syntaks vil si teksten som er definert i spesifikasjonene og hvordan de eksakte frasene skal være.

I SOSI 4.5 går vi bort fra ”..INNHOLD” som egenskap for informasjon om produktspesifikasjon, og innfører i stedet ”..OBJEKTKATALOG”. Riktig kortversjon av syntaks for planforslag blir dermed:

..OBJEKTKATALOG Regplanforslag 20120416 * Arealplan Reguleringsplanforslag
 
Vedtatte reguleringsplaner og kommuneplan har andre syntakser.

Du finner mer informasjon om filhodeinformasjon for kontroll i artikkelen vår om kontroll av vektorplaner.

Nærmere forklaring og ekspandert versjon av syntakser fins i produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (åpnes i nytt vindu).

Overgang til NN2000 krever en ny egenskap som refererer til det nye høydesystemet:
 ..HØYDERFRAPLANBEST
…REGULERTHØYDE
…HØYDE-REF

Generelle koder fjernes fullstendig fra standarden. Det gjelder både formål og hensynsoner.

Les mer om endringene i objektkatalogen for SOSI plan 4.5 (pdf).

SOSI-versjon 4.3

SOSI-versjon 4.3 ble innført 1. januar 2011. Endringene i denne versjonen har betydning for eventuell omkoding av eldre planer, men har ingen betydning for de første planene etter at plan- og bygningsloven trådte i kraft i 2009. Utgåtte formål i versjon 4.3 skal fortsatt gjelde for planer laget etter SOSI-versjon 4.1 og 4.2.

Formål som er utgått og som ikke skal brukes på reguleringsplaner etter 1. januar  2011:

 • Kodeverdi 1820, 1821, 1822, 1823 (kombinerte formål). Kontor og industri inngår i underformål næring.
 • Kodeverdi 5001 LNFR - omfatter det samme som 5100.

Formål som flyttes:

 • Kodeverdi 6730 småbåtanlegg flyttes til 1587 - inngår i formålene 6700 og 6710 friluftsområde og er dermed overflødig. Kode 6230 benyttes når det skal etableres småbåtanlegg av mer allmenn karakter, der bruken ikke er begrenset til nærmere fastsatte eiendommer.
 • Kodeverdi 6740 småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone flyttes til 1588
 • 6750 Uthus/naust/badehus flyttes til 1589.

Nye formål:

 • Kodeverdi 1825 Kontor/lager
 • Kodeverdi 1826 Industri/lager

Endret navn på formål:

 • Formål 2016 endret til Gangveg/gangareal/gågate
 • Formål 2080 endret til Parkering

Formål som utgår og som ikke skal benyttes på kommunedelplaner etter 1. jan. 2011:

 • Kodeverdi 5001 LNFR -  omfatter det samme som 5100.

Noen andre endringer:

 • Nasjonalarealplan-ID innføres for alle plannivå. Administrativ enhet (Landkode, Fylkesnr eller Komm) og plan-ID flyttes til treprikksnivå
 • KpRegulertHøyde innføres og "arver" egenskapene fra RpRegulertHøyde. Denne kan fremstilles med geometritypen .KURVE og .PUNKT
 • KpInfrastrukturLinje gitt arealstatus 2 (fremtidig) - korrigering av en mangel i objektkatalogen
 • Ny egenskap:..UTNTALL_MIN for planer etter plan- og bygningsloven av 2008
 • RpArealformål. Egenskapen ..BESKRIVELSE skal kun benyttes på følgende formål: 1169,1390, 1490, 1500, 1560, 1590, 1690, 1800, 1900, 2061, 2189, 2190, 2800, 2900, 3800, 3900, 4010, 4800, 4900, 5900, 6800 og 6900.
 • KpArealformål. Egenskapen ..BESKRIVELSE skal kun benyttes på følgende formål: 1500, 1800, 2800, 3800, 4010, 4800 og 6800
 • KpOmråde: ..PLANTYPE er gitt en ny kodeverdi. 22, mindre endring av kommuneplan. Endringer anses som administrative og registreres i planregister.
 • Objektkatalog for nasjonale og regionale planer innføres

En del endringer gjelder SOSI for planregister og er ikke nevnt her. Endringsloggen i objektkatalog for versjon 4.3 (pdf) gir flere detaljer.

SOSI versjon 4.2

SOSI versjon 4.2 ble innført 1. januar 2010. Endringer i denne versjonen hadde ikke betydning for eldre planer. Endringene omfattet innføring av nye objekttyper, egenskaper og kodeverdier for planer etter plan- og bygningsloven som trådte i kraft i 2009. De første produktspesifikasjonene ble laget og trådte i kraft i løpet av våren 2010.

Se mer i objektkatalogen for SOSI plan 4.2 (pdf)

SOSI versjon 4.1

SOSI versjon 4.1 trådte i kraft 1. juli 2009 sammen med ny plan- og bygningslov. Den nye loven la premissene for en ny datamodell for forvaltning av digitale planer. Den krevde derfor omfattende endringer i SOSI-standarden.

Forvaltningsregimet for planer vedtatt etter gammel lov ble i hovedsak videreført,  men den nye loven medførte et behov for å tilpasse enkelte elementer i SOSI for planer som fortsatt skulle være gyldige.

Se mer i objektkatalogen for SOSI plan 4.1 (pdf)