I forkant av rapporteringen gjennomgår Kartverket hvilke datasett og tjenester som fremdeles er aktuelle, og kartlegger eventuelle nye datasett og tjenester. Som et ledd i rapporteringen ber Kartverket også om å få rapportert noen indikatorer for hvert datasett og tjeneste.

Dette er framgangsmåten for rapportering:

  • Kartverket sender ut skjema for rapportering til alle partene i Norge digitalt-samarbeidet. Skjemaet er fylt ut med de datasettene som fagetatene rapporterte i fjor.
  • Fagetatene går gjennom egne datakilder og geodatasett og gjør nødvendige endringer i tilsendte skjema. Revidert skjema returneres til Kartverket.
  • Frist for tilbakemeldinger fra fagetatene settes til 1. mai hvert år. Tilbakemeldinger sendes på e-post til post@norgedigitalt.no.
  • Kartverket sammenstiller, gjør videre undersøkelser og utarbeider rapport innen 15. mai.

Informasjon om utfylling av regneark for rapportering: Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring INSPIRE (pdf).

Mer informasjon om rapportering i dokumentet "Monitoring and Reporting Drafting Team, Monitoring Indicators – Guidelines Document" (pdf) på Inspires nettsider.

Hvert tredje år skal det også leveres en Member State Report.

Se rapportene Norge har levert i venstre kolonne under.

Her er en oversikt over hva andre land har rapportert til Inspire.