Aktivitetene er foreslått av de enkelte landene og prioritert av EU-kommisjonen og Inspires iverksettende organ, Inspire Maintenance and Implementation Group (MIG). Det er et rullerende arbeidsprogram der utførte oppgaver går ut og nye oppgaver kan komme inn.

MIWP-1: Lesbarhet - tekniske veiledere - Improve accessibility and readability of TG

Det har vært klaget på at de tekniske spesifikasjons- og veiledningsdokumentene ikke er lette å forstå. Ulike tiltak vurderes, trinn for trinn-beskrivelser, figurer, eksempler fra realiseringer, tekstvarianter for ulike målgrupper.

MIWP-2: Etablering av side for "ofte stilte spørsmål" Create and maintain FAQ page

Etablering av en "ofte stilte spørsmål"-side på Inspire nettsted og holde denne ved like. JRC etablerer denne.

MIWP-3: Tilgangskontroll - Guidelines and best practices for access control

Et større europeisk prosjekt ARE3NA ISA gjennomfører en studie av løsninger for autorisasjon, autentiseringsløsninger og telling. MIG og Inspire inviteres med for å få fram erfaringer, teknologier og være et testpanel.

MIWP-4: Anbefalt løsning for URI-er: Managing and using http URIs for INSPIRE identifiers

Alle Inspire objekter skal ha unike identifikatorer, både geografiske objekter, koder og kodelister, metadata mv. Det arbeides med å få en anbefalt løsning for Europa. Dette er svært viktig å få på plass før en videre implementering av Inspire, og er spesielt viktig for realisering av gml og wfs.

MIWP-5: Kvalitetstesting - Validation and conformity testing

Både EU-kommisjonen gjennom Inspire geoportal og mange av landene har utviklet tekniske kontroll-verktøy for metadata, data og nettjenester. Målet er å utvikle en felles løsning basert på felles forståelse – en løsning som kan fungere som en tjeneste som kan aktiviseres og integreres i ulike verktøy.

MIWP-6: Registre: Registries and registers

Medlemslandene må etablere register. Teknologier for oppsett av registre. Høsting mot europeisk Inspire register fra det enkelte land. Det er nødvendig å utvikle en veileder som forklarer både innhold og funksjon på de registre som skal settes opp. Flere av dem skal også ha koblinger til internasjonale registre. Rutiner for vedlikehold av registre vil også berøres.

MIWP-7: Flere typer nedlasting: Extension for sensor data, coverages and tabular data

I dag er WFS 2.0 stored queries og atom feed anbefalte nedlastingsløsninger I Inspire. En ser på flere mulige bl.a. knyttet til måle- og observasjonsdata. Både Sensor Observation Service (SOS), Web Coverage Service (WCS), og Table Joining Service(TJS) vil utforskes og eventuelt foreslås tatt inn i veiledere.

MIWP-8: Update of Metadata TG

Oppdatering av veileder for metadata. Det er identifisert en rekke forhold. Det er behov for en likere praktisering av innfylling av informasjon, hva en forstår med det enkelte felt, løsning for høsting, lik forståelse av åpne data og lisenser mv. Koblet til MIWP-16.

MIWP-9: Inspire geoportal: Future directions for INSPIRE geoportal

EU-kommisjonen har etablert Inspires geoportal. Denne er lite brukt og en vil se hvordan den kan justeres slik at den bli mer kjent og relevant for brukerne. Målet er å få opp en plan for forbedringer. Det etableres ikke arbeidsgruppe, kun workshop sammen med JRC.

MIWP-10: Annex I oppdatering: Update Annex I data specifications

Oppdatering av annex I spesifikasjoner som tar inn over seg endringer i øvrige implementasjonsregler. Aktivitet må sees i sammenheng med flere andre aktiviteter.

MIWP-11: Forenklet GML: Simplification and clarification of GML encoding for spatial data

Se på mulige forenklinger i hvordan GML-skjema bygges opp og brukes for geografiske data. En opplever at for de fleste formål brukes bare en liten del av de muligheter og krav som ligger i datamodeller i Inspire. Mål å få fram klarere beskrivelser av hvordan data skal struktureres.

MIWP-12: Fra UML til GML: Clarification of UML-to-GML encoding rules

Gjennomgang av Inspire UML-modeller  for å se om de kan benyttes som input for å få entydige gml-skjema. Mål å få fram forbedret informasjon som også leveres til ISO og OGC.

MIWP-13: Annex I dataspesifikasjoner: Theme specific issues on data specifications

Konsentrere seg om ulike Inspire-tema. I første omgang har en identifisert behov knyttet til verneområder, administrative enheter, høyde og dybde, offentlige tjenester og ledninger, transportnettverk, bygninger, hydrologi, koordinatsystemer. Se på forvaltning. Oppgave foreslått å bli slått sammen med MIWP-14.

MIWP-14 Tematiske spesifikasjoner – erfaring og utvikling

Det vil kunne bli etablert flere temavise underarbeidsgrupper (thematic clusters) knyttet til denne aktiviteten. Disse går ut over basisdata-tema. EU-kommisjonen vil initiere og lede arbeidene. Forslagene på tematiske clustre er (Task 2136):

  • Geologi, jord, naturfare, mineralressurs og energiressurs
  • Arealbruk og arealdekke
  • Høyde og dybde, ortofoto, grid, referansesystemer
  • Miljømåling og observasjoner
  • Administrative enheter, bygninger, adresser, stedsnavn
  • Produksjonsanlegg og ledning, produksjonssteder for landbruk, akvakultur mv
  • Marine regioner og objekter, meteorologi og atmosfære + hydrologi
  • Verneområder, artsdata, habitater, bioregioner, forvaltningssoner
  • Statistiske enheter, befolkning og helse

MIWP-15: Nasjonal organisering: Coordinating structures, architectures and tools

Studie av organisatoriske modeller i de enkelte medlemsland for realisering av Inspire. Hvilke etater og ministerier har hvilke roller.

MIWP-16: Rapportering og rapporteringsverktøy: Reliability of monitoring information

Mål å forbedre kvalitet på rapporteringsinformasjon om utviklingen i det enkelte land, slik at informasjonen får et større brukspotensiale. Utvikling av eventuelle verktøy for rapportering.

MIWP-17: Lisenser: Data and service sharing & licencing models

Deling av data er definer I Inspire. Det finnes mange ulike ordninger for lisenser og måter å dokumentere tilgangs- og bruksrettigheter. Måle med arbeidet er å få fram erfaringer, foreslå ensartede lisenser og praktisering, samt se på hvordan lisenser kan implementeres i autentiseringsløsninger.

MIWP-18 Forvaltning og endring I Annex I-skjemaer: XML schema maintenance

Definere en formell prosess for hvordan en forvalter og oppdaterer xml-skjemaer i Inspire og foreslå justeringer av annex I-spesifikasjoner der det er nødvendig, og foreslå ordninger for hvordan endringer kan implementeres.

MIWP-19 Fagdefinisjoner og vokabularer: Improvement of controlled vocabularies

Inspire berører mange fagtema gjennom utviklingen av de tematiske spesifikasjonene. Det finnes referanser til mange fagtermer. Samtidig finnes det mange fagtermer i andre systemer enn Inspire. Arbeidet vil se på hvordan en sikrer og bruker andre fagdatabanker med kontrollerte vokabularer, for eksempel GEMET.

MIWP-20: Navnsetting av datasett/tjenester: Improved and harmonised layer names

Utvikle navn for data og tjenester som fungerer,også når en får ulike versjoner og data basert på ulik generalisering.

MIWP-21: Tematiske piloter - for Inspire-baserte brukerløsninger

Utvikle veiledere knyttet til utvikling av harmoniserte tematiske brukerapplikasjoner basert på Inspire. Fokusere på konkrete prosjekter, bl.a. knyttet til europeiske storsatsninger som Marine strategy, WISE (water), farlige stoffer og produksjonsanlegg (Seveso), luftkvalitet (Air quality)