Inspire har gått inn i en ny fase, fra en juridisk avklaringsfase hvor man har utviklet det juridiske grunnlaget for en felleseuropeisk geografisk infrastruktur, til en gjennomføringsfase.

Derfor er det opprettet et organ for gjennomføring - Inspire Maintenance and Implementation Group (MIG) - og et rammeverk, Inspire Maintenance and Implementation Framework (MIF). Det er også utarbeidet et arbeidsprogram - Maintenance and Implementation Work Program (MIWP) - med underliggende arbeidsgrupper hvor også norske etater kan delta.

MIF og MIG

Inspires rammeverk (MIF) beskriver hvordan man skal samarbeide og hvem som har hvilke roller, blant annet hvem som kan foreslå endringer og hvem som skal behandle dem. Rammeverket skal sikre at de ulike komponentene, reglene og spesifikasjonene henger sammen.

Inspires gjennomføringsorgan (MIG) behandler problemstillinger knyttet til gjennomføringen av Inspire-direktivet, vurderer justeringer og iverksetter tiltak. Gruppen er todelt:

  • "Policy subgroup" tar opp overordnet endring av strukturell og politisk art
  • "Technical-practical subgroup" tar opp alle øvrige forhold knyttet til endringer av spesifikasjoner og veiledere, utvikling av fellesløsninger, og fanger opp erfaringer og tilbyr kompetanseopplegg og nettverk.

Norge deltar med representasjon fra departement og Kartverket som geodatakoordinator. I politikkgruppen sitter Dag Høgvard (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) med Kåre Kyrkjeeide (Kartverket) som vara. I den tekniske undergruppen sitter Arvid Lillethun (Kartverket) med Kåre Kyrkjeeide (Kartverket) som vara.

Inspires arbeidsprogram (MIWP)

Inspires arbeidsprogram (Maintenance and Implementation Work Programme, MIWP) er under utvikling og består av om lag 20 aktiviteter. Disse er foreslått av de enkelte deltakerlandene og prioritert av EU-kommisjonen og MIG-gruppen. Det er et rullerende arbeidsprogram der utførte oppgaver går ut og nye oppgaver kan komme inn.

Se oversikt over de forskjellige aktivitetene i arbeidsprogrammet.

Ekspertbank

Inspires arbeidsprogram dekker tekniske, temafaglige og administrative forhold. For å få utført oppgavene bruker EU-kommisjonen delvis egne krefter, men stoler i stor grad på frivillig arbeidskraft fra de ulike EU/EFTA-land.

Inspire inviterer det enkelte land til å registrere eksperter til en ekspertbank – pool of experts. Dette er et tilbud fra landet på ulik kompetanse. Inspire og de enkelte arbeidsgruppene kan vurdere kompetansebehov, hva som finnes i MIG-gruppen og hva som kan hentes inn fra ekspertbanken. Fagfolk kan bli kontaktet av EU-kommisjonen for eventuell deltagelse i aktiviteter.

Meld deg inn i Inspires ekspertbank.

Arbeidsgrupper

Til å gjennomføre mange av aktivitetene i arbeidsprogrammet etableres det arbeidsgrupper, mens noen aktiviteter gjennomføres av EU-kommisjonen selv. Hvert land kan melde inn kandidater til arbeidsgruppene. Kandidatene må først registreres i ekspertbanken. Deltakere får i utgangspunktet ikke dekket lønn, kun reiseutgifter knyttet til møter. Arbeidsbyrde for en gruppedeltager kan være fra ett til tre ukeverk per år.

Det legges opp til små og effektive arbeidsgrupper, stor grad av nettmøter og få fysiske møter. Arbeidsform vil variere fra gruppe til gruppe og fra oppgave til oppgave. Det er ikke tenkt at arbeidsgruppene har en lang levetid. Gruppene opphører når oppgaven er løst. Ett til to års varighet kan være et grovt estimat.

Meld fra til post@norgedigitalt.no dersom du er interessert i å delta, så melder Kartverket dette videre til EU-kommisjonen.

Her er arbeidsgruppene og hva de jobber med (lenker til Inspires nettside):