ArcticSDI

ArcticSDI er et internasjonalt samarbeid mellom landene rundt Arktis. Hensikten er å få fram informasjon og systemer for bedre overvåking av miljøkonsekvenser, biologisk mangfold og hensiktsmessig ressursutnyttelse i nordområdene.

Les mer på ArcticSDIs hovedside

Arealverktøy for havforvaltning

Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner. Prosjektet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, BarentsWatch og Kartverket. Oppdragsgiver er Klima- og miljødepartementet, på vegne av den interdepartementale styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder.

Les mer på havforum.no

Barentswatch

Barentswatch skal gjennom flere faser samle og etablere dynamiske karttjenester, til beste for forvaltning av de norske kystområdene. En rekke departementer og etater, deriblant Kartverket, er involvert.

Les mer på Barentswatchs nettside

European Location Services (ELS)

Et europeisk samarbeid om geografisk informasjon og tjenester, som skal bygge videre på resultatene fra prosjektet European Location Framework (ELF).

Les mer på ELSs nettside

European Spatial Data Research (EuroSDR)

Norge er medlem i EuroSDR, et samarbeid mellom kartverk i Europa på forskning og utvikling innenfor området geografisk infrastruktur. Forskningsresultater formidles gjennom publikasjoner, workshops og kurs.

Les mer på EuroSDRs nettside

Geointegrasjon

Prosjekt for å utvikle felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks-/arkivsystemer i offentlig sektor.

Les mer om geointegrasjons-prosjektet.

Standard for geointegrasjon, utgitt juli 2013

Geonorge

Den nasjonale geoportalen, Geonorge, har vært under utvikling siden 2014.

Besøk geonorge.no

Grensesamarbeid mellom Norge og Sverige

Samarbeid for å dele geodata mellom myndigheter, fylker og kommuner på begge sider av den norsk-svenske grensen.

Les mer om samarbeidet

Mareano

Mareano samler kunnskap om havet og avslører havbunnen. Dybder, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensing i sedimentene i norske kyst- og havområder kartlegges. Mareano er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og sjødivisjonen i Kartverket.

Les mer om Mareano-programmet på mareano.no

Nasjonal detaljert høydemodell

5-årig nasjonalt prosjekt for etablering av detaljert høydemodell. Prosjektet startet i 2016 etter avsluttet pilotprosjekt.

Les mer om nasjonal detaljert høydemodell-prosjektet.

Satellittdata

Det er etablert flere aktiviteter innenfor Norge digitalt-samarbeidet knyttet til satellittarbeidet.

Les mer om satellittdata

Sentral felles kartdatabase

Et prosjekt for å få på plass en sentral lagring av FKB (felles kartdatabase), som er de mest detaljerte kartdataene for et område.

Les mer om Sentral felles kartdatabase