Kartverket har avsluttert servicen med å sende ut adressemerker.

På adressemerket som beboerne har fått, står leilighetens unike adresse som er veinavn, husnummer og bruksenhetsnummer (bolignummer). Ved å produsere adressemerker, har Kartverket frivillig ytt en ekstra servise.

Behov gjennom folke- og boligtelling
I forbindelse med folke- og boligtellingen i 2000 oppsto behovet for å merke adresser i flerbolighus, som viste etasje og bolignummer. Behovet ble formalisert gjennom boligadresseprosjektet. Kartverket, Statistisk sentralbyrå og Skattedirektoratet satte i gang trykking og utsendelse av adressemerker, som skulle pågå til 2005, men på grunn av lav dekningsgrad i Oslo og Bergen bevilget departementet midler også i 2007. Kartverket fortsatte ordningen med å trykke og sende ut adressemerker utover dette som en ekstra servise. Ved årsskiftet avslutter Kartverket denne ordningen.

Lovregulert merking
Selv om Kartverket avslutter trykking og utsendelse av adressemerker, ligger det fortsatt i § 57 tredje ledd i matrikkelforskriften et krav om at bruksenheter, det vil si leiligheter i flerboligbygg, skal merkes med adressemerke: «Eier, fester, beboer eller tiltakshaver skal merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten.» Ifølge kommentaren til forskriften er eier, fester, beboer eller tiltakshaver ansvarlig for at bruksenheten blir merket etter gjeldende regler. Adressemerket skal settes opp før beboere flytter inn.