Hopp til innhold

Ordbok

  A

  Abandonering. Begrepet abandonering betyr å gi fra seg eller å oppgi noe, og brukes om de tilfellene et konkursbo oppgir beslaget av en eiendom eller rettighet, jf. konkursloven § 117b. Les mer
  Adressetilleggsnamn. Tilleggsnamn til adressa for eit gardsbruk. Den som eig eigedomen kan krevje at den offisielle adressa også skal omfatte bruksnamnet på garden dersom namnet fell språkleg og geografisk saman med eit nedarva stadnamn. Les mer
  Altimeter. Høydemåler, instrument til å måle høyden over et bestemt nivå.
  Amfidromisk punkt. Et punkt uten tidevann. Et slikt punkt finnes sørvest for Egersund.
  Anke. En anke er et annet ord for en klage på en dom eller annen type beslutning. Tinglysingsavgjørelser kan ankes til Borgarting lagmannsrett av alle som har rettslig interesse i å få overprøvd avgjørelsen. Les mer
  Anleggseiendom. Anleggseiendom er navnet på en matrikkelenhetstype som kan opprettes i eiendomsregisteret matrikkelen. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd, og som er utskilt med eget gårds- og bruksnummer. Fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn kan også opprettes som anleggseiendom.
  Apogeum. Det punktet i månens eller en jordsatellitts bane som ligger lengst borte fra jorda. Motsatt av perigeum.
  Apostille. En apostille er en påtegning og et stempel som settes på et dokument som skal brukes i et annet land, for å bekrefte at underskriftene på dokumentet er ekte. En slik legalisering er nødvendig ved tinglysing av dokumenter som er underskrevet av utenlandske foretak, og på skjøter, pantedokumenter og fullmakter som er bevitnet av en utenlandsk notarius publicus. Les mer
  AR5. AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Les mer
  Arealoverføring. Arealoverføring er et begrep som beskriver areal som overføres mellom tilgrensende matrikkelenheter uten at arealet først skilles ut som egen matrikkelenhet. Kommunen behandler saker om arealoverføring og sender melding til tinglysing sammen med nødvendige vedlegg. Les mer
  Arrest. Arrest er en midlertidig sikring av et pengekrav. Begjæring om arrest fremmes for tingretten som tar beslutning i form av en kjennelse. En tinglyst arrest har rettsvern i 2 år, jf. tinglysingsloven § 30. Når fristen er utløpt kan tinglysingsmyndigheten slette heftelsen av eget tiltak (ex officio). Før dette tidspunktet kan arrester slettes fra grunnboken på begjæring fra saksøker eller prosessfullmektig, eller ved fremleggelse av kjennelse fra tingretten om opphevelse av arresten, jf. tvisteloven § 33-9. Les mer
  Attestgebyr. Gebyret på 172 kroner som du betaler for å bestille en grunnboksutskrift, også kalt panteattest, blir av noen omtalt som attestgebyr. Se fullstendig liste over priser for tinglysing og bestillinger. Les mer
  Avsetningsforretning. Avsetning er en tidligere betegnelse på utlegg som kreditor kan få i kraft av en ikke-rettskraftig dom. Begrepet er avskaffet, men regelen er opprettholdt i tvangsloven § 4-12. Avsetningsforretninger kan slettes fra grunnboken etter de samme reglene som utleggsforretninger. Les mer

  B

  Barmarksløype. Tradisjonelt kjørespor/traktorveg i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
  Beslagsforbud. Et beslagsforbud er et forbud mot å ta dekning i et formuesgode som tilhører skyldneren. Beslagsforbud kan bestemmes av en gavegiver eller ved et testament. Les mer
  Binær. Det binære tallsystemet representerer numeriske verdier ved å bruke to symboler, som oftest sifrene 0 og 1.
  Blankoskjøte. Et åpent skjøte, også kalt blankoskjøte, er et skjøte hvor noen felter står åpne for senere utfylling og tinglysing. En kjøper som får et utinglyst blankoskjøte har ikke rettsvern for sitt eierskap og er derfor ikke vernet mot selgers eventuelle kreditorer. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at eierskapet går tapt. Bruk av blankoskjøter blir derfor frarådet.
  Borettslagsandel. En borettslagsandel er en eierposisjon i et borettslag med en enerett til å bruke den boligen som andelen er knyttet til. Andelsnummeret er sammen med organisasjonsnummeret til borettslaget registerbetegnelsen til en borettslagsandel i grunnboken. Les mer
  Bruksnummer. Bruksnummer er en del av eiendomsbetegnelsen til en fast eiendom. Eiendommer får tildelt gårds- og bruksnummer av kommunen, også kalt matrikkelnummer, og sammen med kommunenummeret utgjør dette eiendommens unike identitetsnummer. Noen matrikkelenheter får i tillegg et festenummer (fnr) og/eller seksjonsnummer (snr). Les mer
  Buegrad. Enhet ved måling av sirkelbue. Ved en buegrad er vinkelen mellom vinkelbena i sirkelbuen 1 grad. En sirkel deles inn i 360 grader (360°), så en buegrad er 1/360 av en sirkels omkrets.
  Brakkvann. Sjøvann med saltholdighet mellom ca. 0,5 og 17,0 ‰.
  Beslutning om hefte. I forbindelse med en straffesak, kan retten treffe en beslutning om hefte etter straffeprosessloven § 217. En slik beslutning kan treffes for å sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger, erstatning eller oppreisning.

  C

  CCITT. CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique) er en organisasjon som fastsetter internasjonale kommunikasjonsstandarder. Gruppe 4 er en standard for datakommunikasjon som støtter bilder med oppløsning inntil 400 dpi.
  Corioliskraften. En såkalt fiktiv kraft som påvirker et legeme som beveger seg i forhold til jordoverflaten. Corioliskraften skyldes jordas rotasjon. En som står på jordoverflaten vil oppleve at et legeme får en avbøyning mot høyre for bevegelsesretningen på den nordlige halvkule og mot venstre på den sørlige halvkule.

  D

  Dagboknummer. Alle dokumenter som er tinglyst har et tinglysingsstempel. På stempelet står datoen for tinglysingen og et dokumentnummer som identifiserer dokumentet i grunnboken. Tidligere ble dokumentnummeret kalt "dagboknummer", noe som man ofte vil se på eldre tinglyste dokumenter. Hvis du trenger å vite dagboknummeret/dokumentnummeret til et bestemt dokument, kan du ringe Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00. Du kan også finne det selv ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett. Les mer
  Deklinasjon. Astronomisk koordinat som sammen med rektascensjon gir entydig posisjon. Vinkelen ved observasjonsstedet (himmelkulens sentrum) mellom en linje som går gjennom himmellegemet og himmelkulens ekvatorplan. Deklinasjonen måles som den delen av storsirkelen som ligger mellom himmellegemet og ekvatorplanet. Deklinasjonen er positiv når himmellegemet er nord for ekvator og negativ når det er sør for ekvator.
  Delingsforretning. Når en del av en eiendom skilles ut som en egen tomt, kaller man det gjerne for en delingsforretning eller fradeling. De mer korrekte begrepene som brukes om dette i dagens matrikkellov er oppmålingsforretning og matrikulering. Selve fradelingen utføres av kommunen, som deretter sender melding til tinglysing, slik at det blir opprettet et nytt grunnboksblad for den nye fradelte tomten. Les mer
  Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Det offentlige kartgrunnlaget beskrives i plan- og bygningslovens paragraf 2-1 og kart- og planforskriften og skal være er en samling geografiske kvalitetsdata, såkalt offentlige autoritative data. Disse skal være valgt ut og tilrettelagt for å være et egnet kunnskapsgrunnlag for de mest vesentlige behovene som følger av plan- og bygningsloven. Det er kommunene i samarbeid med staten som skal utarbeide et kartgrunnlag av denne typen. Les mer
  D-nummer. D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer uten norsk fødselsnummer. Nummeret tildeles av det sentrale personregisteret til personer som har et begrunnet behov for det. Utenlandske personer som skal bli eiere av eiendom i Norge, eller som skal få en tinglyst en rettighet knyttet til en eiendom, må søke om D-nummer. Les mer
  Dobbelt høyvann. Høyvann som består av to maksima av tilnærmet samme høyde og atskilt av en kortere periode med noe lavere vannstand.
  Dobbelt lavvann. Lavvann som består av to minima av tilnærmet samme høyde og atskilt av en kortere periode med noe høyere vannstand.
  DOK. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) beskrives i plan- og bygningslovens paragraf 2-1 og kart- og planforskriften og skal være er en samling geografiske kvalitetsdata, såkalt offentlige autoritative data. Disse skal være valgt ut og tilrettelagt for å være et egnet kunnskapsgrunnlag for de mest vesentlige behovene som følger av plan- og bygningsloven. Det er kommunene i samarbeid med staten som skal utarbeide et kartgrunnlag av denne typen. Les mer
  Dokumentavgift. Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing av dokumenter som overfører grunnbokshjemmel til fast eiendom, for eksempel et skjøte. Avgiften utgjør 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi på tinglysingstidspunktet. Noen overdragelser er fritatt for dokumentavgift. Les mer
  Dokumentnummer. Alle dokumenter som er tinglyst har et eget dokumentnummer, tidligere kalt dagboknummer. Dokumentnummeret og tinglysingsdatoen er viktige for å identifisere det tinglyste dokumentet. Du finner dokumentnummeret og tinglysingsdatoen i tinglysingsstempelet på selve dokumentet, eller på en grunnboksutskrift over eiendommen. Du kan også få det oppgitt ved å ringe Kartverkets kundesenteret på telefon 32 11 80 00. Les mer
  DPI. DPI (av engelsk "dots per inch", dvs punkter per tomme) er en måleenhet for bildeoppløsning.
  Drivlegeme. Flytende objekt (for eksempel en flaske, stang, bøye, strømkors eller drivkort) som er beregnet på å bestemme strømmens retning og fart ved gjentatt bestemmelse av legemets plass mens det flyter fritt.
  Dybde. Loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller til et annet objekt.

  E

  Ebbe. Synkende tidevann.
  Eierseksjon. En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom. Ordningen er vanlig i store boligkomplekser. Eieren av eierseksjonen har eksklusiv bruksrett til sin leilighet, og er samtidig sameier med en brøkdel av hele eiendommen. Les mer
  Ekliptikk. Jordbaneplanets skjæringssirkel med himmelkulen, eller solbanen sett fra jorden.
  Eksklusiv bruksrett. Når noen får en bruksrett på et bestemt område som er så omfattende at grunneieren selv har svært begrenset praktisk nytte av arealet, da kan vi si at det er etablert en eksklusiv bruksrett. Eksempler på avtaler om eksklusiv bruksrett er festekontrakter og avtaler om leie av grunn til golfbane, tennisbane eller naust. Hver avtale må vurderes konkret i forhold til spørsmålet om oppmålingsplikt ved tinglysing. Les mer
  Ekspropriasjon. Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Fastsettelse av erstatning for inngrep som gjøres ved ekspropriasjon blir ofte avgjort ved en spesiell rettergangsmåte som kalles skjønn. Les mer
  Ektepakt. En ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen. Ektepakter skal tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Men ektepakter som bestemmer at en eiendom overdras fra den ene ektefellen til den andre, kan også tinglyses i grunnboken. Les mer
  Ekvidistanse. Den loddrette avstanden mellom to nabohøydekurver.
  Ellipsoide. Ellipsoide er ein geometrisk form. Jordkloden har tilnærma form som ein ellipsoide, og ein nyttar ein ellipsoide-modell til å rekne ut ei matematisk høgde over havet.
  Ellipsoidisk høgde. Eit punkts avstand frå referanseellipsoiden, målt langs ellipsoidenormalen. Les mer
  Enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en person står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomheten, og bestemmer alt i foretaket. Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver eller rettighetshaver i grunnboken.
  Erverver. En erverver er en som mottar en ting eller en rettighet, for eksempel en eiendomsrett til fast eiendom, bruksrett, panterett, veirett eller en andel i borettslag.
  ESEAS. European Sea Level Service (ESEAS) er et internasjonalt samarbeid mellom offentlige og private organisasjoner som er ansvarlige for vannstandsmåling langs den europeiske kysten, eller som skaffer til veie vannstandsrelatert informasjon fra andre kilder som satellittaltimetri, GPS og absolutte tyngdemålinger ved vannstandsmålerne.
  Euref89. Offisielt geodetisk datum (referansesystem) i Norge, innført i 1993. I dette datumet er horisontale koordinater referert til 1. januar 1989, mens høyder har 1994 som referanseår. På grunn av landheving vil høyder i Norge endre seg med noen millimeter hvert år. Euref89 bruker UTM som kartprojeksjon. Les mer

  F

  Fallrettighet. En fallrettighet er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner fra A til B i en elv. Les mer
  Fastlands-Norge. Landområdet som grenser til Sverige, Finland og Russland samt kystnære øyer, holmer og skjær.
  Fastmerker. Fastmerke er et varig merket punkt, markert med bolt eller annen egnet permanent markering, der koordinater og/eller høyde er fastsatt. Les mer
  FDV. FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Alle kommunene som er med i Norge digitalt har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtaler). Det betyr at de har forpliktet seg til å ajourholde de detaljerte kartdataene gjennom rapportering av endringer, det vil si et administrativt vedlikehold. Les mer
  Felleseie. Felleseie er en formuesordning mellom ektefeller. Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midlene som tilhører ektefellene deles likt, dersom ikke annet er avtalt.
  Festeavgift. Festeavgift er en årlig avgift for leie av tomtegrunn.
  Firmaattest. En firmaattest er en utskrift fra Foretaksregisteret som inneholder opplysninger om foretakets navn, organisasjonsnummer, forretningsadresse, navn på styremedlemmer, signaturbestemmelser, prokurabestemmelser og annet.
  Fjordoverføring. Måling av høydeforskjell over fjord, vann eller elv, der vanlige nivelleringsmetoder blir erstattet av synkrone avlesninger med spesielt nøyaktig instrumentering og observasjonsprosedyre.
  FKB. FKB (Felles kartdatabase)er en samling datasett med de mest detaljerte kartdataene, skaffet til veie gjennom et spleiselag mellom staten, kommunene, energiverkene og Telenor. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset bruk i målestokk 1:500 til 1:30 000. Les mer
  Flø. Stigende tidevann.
  Forkjøpsrett. Den som har en forkjøpsrett til en eiendom har rett til å kjøpe den når den skal selges, og vil kunne tre inn i avtalen som selgeren har gjort med en annen kjøper. En forkjøpsrett i fast eiendom kan tinglyses. Les mer
  Forsenkningskurve. Linje i terrenget med fast høydeverdi som beskriver en forsenkning i terrenget.
  Fotogrammetri. Fotogrammetri er å måle i eller lage kart fra bilder – hovedsakelig etter bilder tatt fra fly.
  Fremtidsfullmakt. Å gi en fremtidsfullmakt til en betrodd person kan være et alternativ til å få oppnevnt en verge i fremtiden. En vanlig fremtidsfullmakt inngås nå, men trer først i kraft dersom fullmaktsgiveren en gang i fremtiden skulle bli sinnslidende, dement eller av andre grunner ikke er i stand til å ta vare på sine egne interesser. Slike fremtidsfullmakter må stadfestes av Fylkesmannen før de kan brukes ved tinglysing. En annen variant er såkalte ”vedvarende fremtidsfullmakter” som trer i kraft med en gang og fortsetter å gjelde inn i fremtiden også etter at fullmaktsgiveren har mistet sin handleevne. Slike fullmakter kan brukes som vanlige fullmakter ved tinglysing og trenger ikke stadfestelse fra Fylkesmannen. Fremtidsfullmakter må ikke forveksles med legalfullmakter til nærstående, som brukes for å hjelpe til med dagligdagse praktiske og økonomiske gjøremål. Legalfullmakter kan ikke brukes ved tinglysing. Les mer
  Frihøyde. Høyde for fri passasje. Frihøyde er mer omfattende enn friseilingshøyde. Frihøyde omfatter også minste høyde i tunneler, underganger, vei-/jernbanebruer, foruten minste høyde av kraftlinjer over terrenget, bygning osv.
  Friseilingshøyde. Minste seilingshøyde under bru, luftspenn og lignende fra et gitt referansenivå. Fra 1. januar 2000 er høyeste astronomiske tidevann (HAT) referansenivå for friseilingshøyde.
  Fullmakt. En fullmakt er et dokument som gir en person tillatelse til å handle for en annen person. Fullmakt kan benyttes i forbindelse med tinglysing av dokumenter. Les mer
  Fundamentalpunkt. Ett eller flere fastmerker som danner utgangspunkt i et definert datum. Kalt normalhøydepunkt i beskrivelsen av NN1954.
  Føderåd. Føderåd er rett til husvære, mat og pleie, som den gamle eier av et gårdsbruk forbeholder seg ved hjemmelsoverdragelse til ny eier. Den delen av føderådet som innebærer krav på ytelser fra dagens eier av eiendommen, kalles også grunnbyrde.

  G

  GAB-registeret. GAB-registeret var tidligere det nasjonale registeret for grunneiendommer, adresser og bygninger. Matrikkelen har erstattet GAB-registeret.
  Geodesi. Geodesi er vitenskapen om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse størrelsene. Les mer
  Geodetisk datum. Parametre som definerer et koordinatsystems plassering og orientering i forhold til jorda. Det skilles gjerne mellom et horisontalt datum, for angivelse av nord og øst-koordinater, og et vertikalt datum for angivelse av høyder. I dag brukes også begrepet referansesystem i stedet for datum.
  Geodetisk landsnett. Overordnet, nasjonalt nett av fastmerker, kalt "landsnettet", som utgjør en fortetting av stamnettet ned til ca. 5 kilometers punktavstand i bebygde områder. Kartverket er ansvarlig for landsnettet, og det danner basis for grunnlagsnett av lavere orden (detaljnett), som kommunene har ansvaret for.
  Geodetisk referanseramme. Utvalgte fastmerker med kjente geosentriske koordinater som danner et geodetisk referansesystem. I globale referanserammer er tidspunkt og fastmerkenes hastighet viktig. Les mer
  Geodetisk referansesystem. Grunnlag for entydig stedfesting i et geosentrisk koordinatsystem hvor tidspunkt, matematiske modeller, fysiske konstanter og parametre for jorden inngår i referansesystemet.
  Geodetisk stamnett. Overordnet, nasjonalt nett av fastmerker, kalt "stamnettet", etablert av Kartverket i forbindelse med overgangen til EUREF89. Stamnettet avløser det tidligere 1. ordens trekant-nettet, og har sidelengder på ca. 20 km i bebygde strøk. Det er Kartverket som er ansvarlig for stamnettet i Norge.
  Geoide. Geoiden er en referansehøyde som representerer den teoretiske høyden på havet i fravær av tidevannsbevegelse, havstrømmer eller bølger. Den følger havets tenkte forlengelse under kontinentene. For å kunne danne denne referansehøyden må man kjenne jordens tyngdefelt, som ikke er likt over alt. Geoiden er et helt nødvendig utgangspunkt for alle nøyaktige høydemålinger, som de svært viktige klimavariablene havnivå, havsirkulasjon og istykkelse. Aktiviteter som krever nøyaktige høydemålinger, som konstruksjon og byutvikling, er avhengig av geoiden som utgangspunkt.
  Geoidemodell. En modell som angir hvor høyt geoiden ligger i forhold til en valgt ellipsoide.
  Geopotensialtallet. Differanse i tyngdepotensial mellom geoiden og et punkt over geoiden.
  Geosentrisk. Med jorda som midtpunkt, i motsetning til heliosentrisk, som har sola som midtpunkt.
  Geovekst. Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Samarbeidet startet i 1992. Les mer
  GIS. Forkortelse for geografisk informasjonssystem. Geografiske informasjonssystemer tilbyr funksjonalitet for blant annet innsyn til, forvaltning og analyse av stedfestet informasjon. Et GIS-system har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form av kart.
  Gjeldsordning. En gjeldsordning gir personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få orden på egen økonomi, ved at skyldneren tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en angitt periode. Vanligvis innledes prosessen med forhandlinger med kreditorene, hvor namsmannen skal sikre eventuelle eiendommer som skal brukes til å dekke gjelden. Dette tinglyses med overskriften "Sikring av matrikkelenhet/borettslagsandel". Ved åpningen av selve gjeldsordningen, tinglyser namsmannen en egen melding som får overskriften "Gjeldsordning". Namsmannen sletter disse anmerkningene, og eventuelle andre panteheftelser, når gjeldsordningsperioden er avsluttet. Les mer
  Gjenpart. En tinglysingsgjenpart er en gjengivelse av et dokumentet som er tinglyst, enten i form av en kopi eller en avskrift. Gjenparten blir arkivert hos Kartverket etter tinglysing, og blir i ettertid brukt til å kontrollere om originaldokumentet er riktig tinglyst dersom det skulle oppstå tvil. Alle kan bestille kopier av de arkiverte gjenpartene.
  Gjentaksintervall. Beregninger av hvor hyppig en stormflo av en viss størrelse statistisk sett vil opptre. Høyvann (lavvann) med x års gjentaksintervall: Vannstanden forventes i gjennomsnitt å bli så høy (lav) en gang i løpet av x antall år. Kalles også returverdi eller returnivå.
  GLOSS. Global Sea Level Observing System (GLOSS) er et internasjonalt program opprettet under beskyttelse av Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) (www.jcomm.info/) tilhørende World Meteorological Organisation (WMO) og Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). GLOSS skal være en bidragsyter i å etablere globale og regionale målenett for vannstand av høy kvalitet, der dataene brukes til forskning innen klima, vannstand og oseanografi. Den viktigste delen til GLOSS består av et globalt målenett (hovednettverk) der 290 vannstandsmålere inngår. Mer informasjon på www.gloss-sealevel.org.
  GMT. Greenwich (middel-) tid, det samme som UT (Universal Time).
  GNSS. GNSS står for Global Navigation Satellite System og er en fellesbetegnelse for satellittnavigasjonssystemer, som det amerikanske GPS (Global Positioning System), det russiske GLONASS, kinesiske BeiDou og det europeiske Galileo. Les mer
  GPS. GPS (Global Positioning System) er et navigasjonssystem som gjør det mulig å fastsette egen posisjon med stor nøyaktighet, overalt i verden og under alle værforhold. GPS-mottakerne henter informasjon i form av radiosignaler fra satellitter som kretser i bane rundt jorda. Les mer
  Gradteigskart. Kart der kartrammen er avgrenset av breddesirkler og meridianer.
  Greenwich. Bydel i London med observatorium grunnlagt 1675. Lengdesirkelen gjennom observatoriet har siden 1883 vært ansett som nullsirkelen (nullmeridianen). Observatoriet ble ca. 1950 flyttet til Herstmonceaux i Sussex, men Greenwich-meridianen gjelder fremdeles som nullmeridianen. Greenwich Mean Time, forkortet GMT, middelsoltid i Greenwich, regnes etter 1925 fra midnatt (tidligere regnet fra middag).
  Grensejustering. Kommunen kan foreta en grensejustering for å rette ut eller gjøre et grenseforløp mellom to eiendommer mer hensiktsmessig. Det følger av matrikkelloven § 16 at kun mindre arealer kan overføres ved grensejustering. Større arealer kan overføres ved fradeling og sammenslåing eller ved arealoverføring. Nærmere regler om grensejustering og areal- og verdigrenser for areal som blir overført mellom enhetene følger av matrikkelforskriften § 34.
  Grunnboken. Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver enhet har et eget grunnboksblad, som inneholder opplysninger om registrerte eierforhold, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Les mer
  Grunnboksblad. Alle eiendommer og borettslagsandeler som er tinglyst har et eget grunnboksblad i grunnboken. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord som sier hvem som er registrert eier og hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på eiendommen. Alle kan bestille utskrifter av et grunnboksblad for hvilken som helst eiendom. Du kan også bestille kopi av et dokument som er tinglyst. Les mer
  Grunnbokshjemmel. Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom, har grunnbokshjemmel til eiendommen. Grunnbokshjemmelen kan overføres til andre ved å tinglyse et et skjøte eller en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte. Les mer
  Grunnboksutskrift. En grunnboksutskrift er en liste over registrerte eierforhold, rettigheter og heftelser som knytter seg til en bestemt eiendom. Listen inneholder stikkord og små utdrag fra de tinglyste dokumentene, samt datoen for når de ble tinglyst og dokumentnummeret. Les mer
  Grunnbyrde. En grunnbyrde er en handlingsplikt for den som til enhver tid er eier av en fast eiendom. En av de vanligste formene for grunnbyrde er føderåd, hvor eieren av et gårdsbruk må yte mat, pleie, ved og lignende til den gamle eieren. Plikt til gjerdehold ut over det som følger av lov, kan også være en grunnbyrde.
  Grunndata. Nederst på grunnboksbladet ligger overskriften "Grunndata". Her samles alle tinglyste opplysninger om eiendommens opprinnelse, hvilket bruk den er skilt ut fra, om det er skilt ut nye eiendommer fra denne, om eiendommen er sammenslått med en annen, om arealer er overført til naboen, om eiendommen er seksjonert osv. Les mer
  Grunneiendom. Grunneiendom er navnet på en matrikkelenhetstype som kan opprettes i matrikkelen. En grunneiendom er avgrenset med eiendomsgrenser på jordoverflaten. En grunneiendom får tildelt gårds- og bruksnummer.
  Grunnlinjepunkt. Koordinatbestemt punkt på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann.
  Gårdsnummer. Gårdsnummeret er en del av eiendomsbetegnelsen til en fast eiendom. En eiendom betegnes korrekt med kommune- ,gårds- og bruksnummer (knr, gnr og bnr). I tillegg kan det være festenummer (fnr) eller seksjonsnummer (snr).

  H

  Harmonisk analyse. Matematisk metode som løser opp en (observert) kurve i en rekke cosinuskurver. Ofte brukt til analyse av vannstandskurver. Resultatet kan settes sammen etter et visst mønster for å beregne tidevannet i et vilkårlig tidspunkt.
  Harmonisk konstant. Amplitude og faseforskyvning for en harmonisk konstituent beregnet for et bestemt sted. Beregnes ved hjelp av harmonisk analyse.
  Harmonisk konstituent. En av flere cosinusfunksjoner i den matematiske modellen for tidevannet. Amplitude og fase for konstituenten beregnes ved hjelp av harmonisk analyse. Frekvensen er beregnet fra teorien for likevektstidevann.
  HAT. Høyeste astronomiske tidevann (HAT) er høyeste mulige vannstand uten værets virkning. Det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur. Les mer
  Havnetid. Tidsrommet fra månen passerer stedets meridian (eller annen referansemeridian) til første påfølgende høyvann inntreffer. Havnetiden har et karakteristisk forløp gjennom en spring-nipp-periode. Vanligvis angis midlere havnetid.
  Havnivå. Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.
  Havstrøm. Havstrømmer påvirker havnivået. Jo raskere overflatestrømmene i havet går, jo mer vil de bule opp og danne en ujevn havoverflate, og havnivået endres.
  Heftelse. En heftelse er en byrde som knytter seg til en eiendom, som eieren til enhver tid må respektere. Eksempler på vanlige heftelser er pantedokumenter, forkjøpsretter og festekontrakter.
  hektoPascal. hektoPascal (hPa) er en enhet for lufttrykk. Gjennomsnittlig lufttrykk ved havets overflate er 1013,26 hPa. 1 hektoPascal (hPa) = 1 millibar (mb) = mmHg x 1.333224 = 100 Pascal. hektoPascal (hPa) er den riktige benevnelsen på lufttrykk i henhold til internasjonal standard. Millibar (mb) og millimeter kvikksølv (mmHg) er eldre begreper som etter hvert vil falle ut av språket.
  Hjelpedokument. Et hjelpedokument er et dokument som ikke blir tinglyst, men som er nødvendig for tinglysing av et dokument. Et hjelpedokument blir arkivert sammen det tinglyste hoveddokumentet, men vil ikke bli utlevert ved bestilling av kopi av hoveddokumentet.
  Hjelpekurve. Linje som følger terrenget med fast høydeverdi og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene.
  Hjemmelshaver. Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom er hjemmelshavere og har grunnbokshjemmel til eiendommen. Hovedregelen er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre dokumenter som gjelder eiendommen uten samtykke fra hjemmelshaveren.
  Hjemmelsopplysninger. Informasjon om hvem som er registrert som eier av en eiendom, festerett eller andel i borettslag.
  Horisontalt datum. Et referansesystem som angir nord- og øst-koordinater, i motsetning til et vertikalt datum (høydedatum), som angir høyder.
  Href. Høydereferansemodell som gir forskjellen mellom høyder i NN1954 og EUREF89. En høydereferansemodell angir høydedifferansen mellom en ellipsoide og en geoide.
  Hydrografisk nivellement. Overføring av middelvann (og andre nivå) fra et sted med en lang observasjonsrekke (av vannstand) til et sted med kort observasjonsrekke. Metoden benytter samtidige vannstandsobservasjoner på de to stedene. Brukes også ved sekundærhavn-beregning.
  Høydedatum. Et referansesystem som angir høyder (også kalt vertikalt datum), i motsetning til et horisontalt datum, som angir nord- og øst-koordinater.
  Høydereferansemodell. Modell som angir høydedifferansen mellom en ellipsoide og en geoide. Href er høydereferansemodell som gir forskjellen mellom høyder i NN1954 og EUREF89.
  Høydesystem. Vertikalt eller geodetisk datum, og et nett av utvalgte fastmerker som er høydebestemt i dette datumet.
  Høyvann. Høyeste vannstand på et sted i løpet av én tidevannsperiode, også kalt flo.
  Håndgivelseserklæring. Håndgivelse betyr å gi et bindende tilbud om å ville selge noe til en bestemt pris innen et visst tidspunkt. Håndgivelseserklæringer utstedes gjerne i forbindelse med planlegging av et utbyggingsområde, hvor utbyggerselskapet trenger et forhåndstilsagn og en avtale med grunneieren om bruk av eiendommen. Et annet ord for håndgivelseserklæring er intensjonsavtale eller opsjonsavtale. Noen bruker også denne typen avtaler mest som en ren fullmakt. Det er ikke vanlig å tinglyse håndgivelseserklæringer i dag. Eldre tinglyste håndgivelseserklæringer kan slettes etter vanlige regler. Les mer

  I

  IALA sjømerkesystem. internasjonalt sjømerkesystem som er utarbeidet av International Association of Lighthouse Authorities og anbefalt av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO).
  Ideell andel. En ideell andel vil si en bestemt brøkdel av eksempelvis en eiendom, ikke en fysisk avgrenset del. Dersom to personer eier en eiendom sammen kan de for eksempel eie en ideell halvpart hver.
  Inkurie. Inkurie er et annet ord for uaktsomhet eller forglemmelse. Tinglysingsmyndigheten kan rette tinglyste dokumenter etter en inkurie fra innsenderen sin side, med det er strenge krav for å få slike inkuriepåtegninger godtatt. Les mer
  Inneståelseserklæring. Den som gir en inneståelseserklæring står inne for at informasjonen i et dokument er korrekt. I tinglysingen bruker vi begrepet om erklæringer som sier at kopier av fullmakter er riktige og at fullmakten gjaldt på tidspunktet et tinglysingsdokument ble signert. Når man avgir en inneståelseserklæring på en kopi av en fullmakt, må man stå inne for at fullmakten fortsatt gjelder. Denne erklæringen må være datert.
  Ionosfæren. Ionosfæren er det ytterste laget av atmosfæren. Starter i en høyde på 50 – 100 km og strekker seg flere hundre km opp fra dette. Ionosfæren skiller seg fra de andre atmosfærelagene ved at en stor andel av gassen er ionisert (ionisert gass kalles også plasma). Forstyrrelser i ionosfæren kan slå ut GPS-stasjoner og posisjonstjenester på bakken
  Isogoner. Kurver på et kart, trukket slik at de forbinder punkter med samme deklinasjon (misvisning).
  Isoraki. Linje på et tidevannskart som går gjennom steder der høyvann inntreffer på samme tid. Tidspunktene for høyvann er angitt i forhold til månens passasje gjennom én bestemt meridian, for eksempel 0º E. Isorakiene gir oversikt over tidevannsbølgens forplantning.
  Issmelting. Bidraget fra issmelting inkluderer smelting av isbreer, akkumulasjon av snø og kalving av isfjell.
  ITRF. International Terrestrial Reference Frame (ITRF) er en global geodetisk referanseramme, og er International Earth Rotation Service (IERS) sin realisering av det geodetiske referansesystemet ITRS. ITRF angir geosentriske koordinater for utvalgte internasjonalt aksepterte fastmerker (stasjoner) over hele jordkloden. Fordi kontinentene beveger seg i forhold til hverandre, vil disse fastmerkene flytte seg og deres koordinater endre seg med tiden. Hver referanseramme som utarbeides av IERS merkes derfor med et årstall (for eksempel ITRF93, ITRF2000). Over tid kan hastighet og retning for hvert fastmerke bestemmes.
  ITRS. International Terrestrial Reference System (ITRS) er et globalt geodetisk referansesystem for jordkloden, som International Earth Rotation Service (IERS) er ansvarlig for. Det er bygget på vedtatte konvensjoner, for eksempel at koordinatsystemet er tredimensjonalt kartesisk med origo er jordens massemiddelpunkt, at koordinataksene er orientert etter bestemte regler, at det benyttes fastlagte verdier for angitte fysiske størrelser, og at angitte fysiske prosesser modelleres etter vedtatt mønster. GRS80 er anbefalt som tilknyttet ellipsoide. Systemet kommer til praktisk anvendelse ved hjelp av fastmerkene i referanserammen ITRF.

  J

  Jevndøgn. Dato når solen under sin årlige bevegelse langs ekliptikken kommer til skjæringspunktet (jevndøgnspunktene) mellom ekliptikken og himmelens ekvator. Solens deklinasjon er da null, det vil si at dag og natt er like lange. Vårjevndøgn inntreffer 20. eller 21. mars og høstjevndøgn 22. eller 23. september.
  Jordsameie. Et jordsameie er et grunnareal som ligger i sameie mellom flere eiendommer. Begrepet brukes særlig om utmarksarealer i sameie mellom gårdsbruk. Jordsameie er en egen matrikkelenhetstype, og vil ved registrering få eget gårds- og bruksnummer.
  Jordskifte. Jordskifte er et samlebegrep for en rekke avgjørelser som treffes av jordskifteretten etter regler i jordskifteloven. Jordskifteretten er en særdomstol som håndterer saker om eiendommer som det er vanskelig å utnytte på hensiktsmessig måte. I forbindelse med jordskifte kan retten også avgjøre tvister om for eksempel grenser, eiendomsrett, bruksrett. Et rettsutdrag fra en jordskiftesak kan tinglyses.

  K

  K1. Et ledd i en matematisk rekke som beskriver tidevannsvariasjonene. Hvert ledd i rekken representerer periodiske virkninger på tidevannet fra måne og sol, og er gitt med en amplitude og fase. K1 er en lunisolar (tilknytning både til månen og solen), heldaglig konstituent. Sammen med konstituenten O1 uttrykker den effekten av månens deklinasjon. Mens den sammen med konstituenten P1 uttrykker effekten av solens deklinasjon.
  K2. Denne konstituenten modulerer amplituden og frekvensen til M2 og S2 for deklinasjonseffekten for henholdsvis månen og solen.
  Kongeriket Norge. Alle norske landområder på den nordlige halvkule, det vil si Fastlands-Norge (landområdet som grenser til Sverige, Finland og Russland samt kystnære øyer, holmer og skjær), Svalbard og Jan Mayen.
  Konsesjon. Konsesjon er en tillatelse som kommunen gir for å erverve fast eiendom eller bruksrett for mer enn ti år. I utgangspunktet er alle eiendomsoverdragelser konsesjonspliktige, men det finnes en rekke fritak. I mange tilfeller er det tilstrekkelig å erklære at eiendomservervet er konsesjonsfritt ved å levere en egenerklæring til kommunen. Les mer
  Koordinatsystem. Et geografisk koordinatsystem gjør det mulig å angi beliggenheten til alle punkter på jorden ved hjelp av sett av bokstaver og/eller tall (koordinater).
  Kraftledningsregisteret. Kraftledningsregisteret er et realregister for høyspente sterkstrømsledninger. Dette er et manuelt papirbasert register som føres av tinglysingsmyndigheten i Kartverket. Les mer
  Kvasigeoide. Referanseflate for normalhøyder. Kvasigeoiden framkommer ved å avsette normalhøyder fra jordens overflate nedover langs normaltyngdefeltets loddlinje. Kvasigeoiden er til forskjell fra geoiden ingen potensialflate og har ingen fysisk virkelighet.
  Kystfyr. Kystfyrene ligger ytterst mot havet og er skipenes første landkjenning. De har ofte høyere fyrtårn og er plassert på holmer, øyer eller nes. De har også kraftig lys fordi de skal være godt synlige på lange avstander.
  Kystkontur. Kystkonturen (grensen mellom sjø og land) er i både sjø- og landkartene lagt til middel høyvann.

  L

  L2. Månen går i en elliptisk bane rundt jorden, der månens banehastighet varierer i ellipsebanen. Konstituenten L2 modulerer sammen med konstituenten N2 amplituden og frekvensen til M2 for effekten av denne variasjonen.
  Landheving. Landheving innebærer at landjorden hever seg. Landhevingen i Skandinavia skyldes i hovedsak at isen som trykket landjorden ned under siste istid, har smeltet. Dermed hever landet seg. Landhevingen varierer fra sted til sted, men er på det meste nesten 7 millimeter i året i forhold til jordens sentrum. I forhold til havnivå er landhevingen ca 2 millimeter lavere siden havnivået også stiger.
  LAT. Laveste astronomiske tidevann (LAT) er laveste mulige vannstand uten værets virkning. Det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur. Les mer
  Lavvann. Laveste vannstand på et sted i løpet av én tidevannsperiode, også kalt fjære.
  Legalarving. Når det er bestemt i loven at en person skal være arving etter en annen person, kalles han legalarving. Les mer
  Legalpant. Legalpant er en panterett som oppstår når vilkårene i en bestemt lov er oppfylt. Legalpant har normalt rettsvern uten tinglysing.
  Legatar. En legatar er en person som i følge et testament skal arve en spesiell del av dødsboet. Les mer
  Likevektstidevann. Modell av tidevannet som forutsetter at jordkloden er fullstendig dekket av et jevntykt vannlag og der vannet antas å være uten friksjon og treghet. Modellen gir ikke korrekte verdier for tidevannsvariasjonene, men inngår som en viktig del av det teoretiske grunnlag for forståelsen av tidevann.
  Loddavvik. Vinkelforskjell mellom loddlinjen og ellipsoidenormalen på stedet. Loddavviket angis vanligvis med en nord-sør-komponent ζ og en øst-vest-komponent η.
  Løpenummer. I grunnboken har løpenummer historisk blitt brukt som erstatning for manglende organisasjonsnummer eller fødselsnummer ved tinglysing. Dersom en person, et selskap, en forening eller et lag er registrert med løpenummer i grunnboken bør det oppdateres til riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Dette gjør du ved å sende et brev til Kartverket, hvor du oppgir hvilken eiendom det gjelder og legger ved dokumentasjon fra eksempelvis folkeregisteret eller enhetsregisteret i Brønnøysund som viser riktig identifikasjonsnummer.
  Løsningsrett. En løsningsrett er en rett til å bli eier av en ting som foreløpig tilhører en annen, for eksempel en eiendom eller deler av en eiendom. Typiske løsningsretter er forkjøpsretter og rett til utskilt tomt. Kjøpekontrakter, føderåd, grunnbyrder, boretter, leieretter og andre bruksretter er ikke løsningsretter etter lov om løysingsrettar.

  M

  M2. Et ledd i en matematisk rekke som beskriver tidevannsvariasjonene. Hvert ledd i rekken representerer periodiske virkninger på tidevannet fra måne og sol, og er gitt med en amplitude og fase. M2 er det dominerende tidevannsbidraget fra månen.
  Makeskifte. Et makeskifte er bytte av fast eiendom. Ved tinglysing av makeskifte blir det beregnet tinglysingsgebyrer og dokumentavgift for begge overdragelsene.
  Marbakke. Bratt skråning i bunnen langs bredden av hav eller innsjø.
  Matrikkeladresser. Matrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer. Denne «talladressen» kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5-8. Les mer
  Matrikkelbøker. Matrikkelbøker er et register over alle grunneiendommer, all festegrunn og annet som er registrert som egne enheter hos tinglysingsmyndigheten på stedet. Foruten den offisielle registerbetegnelse for enhetene, skal registeret inneholde data om disse som er viktig for offentlig planlegging og administrasjon, herunder offisielle bygningsnummer og adresser. Opplysninger skal registreres og formidles på en mest mulig hensiktsmessig måte. Matrikkelen skal i tillegg til matrikkelboka bestå av et matrikkelkart som er fullt integrert med annen informasjon. Les mer
  Matrikkelen. Norges nasjonale eiendomsregister. Det inneholder en kommunevis oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket har ansvar for og drifter matrikkelen, men det er kommunenes ansvar å legge eiendomsinformasjon inn i registeret. Les mer
  Matrikkelnummer. Hver enkelt eiendom i Norge, også kalt matrikkelenhet, har et unikt nummer som identifiserer eiendommen i eiendomsregisteret matrikkelen og i grunnboken. Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også av et festenummer og/eller seksjonsnummer. Les mer
  Melding til tinglysing. Ved oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, endring av eierseksjon, arealoverføring og andre endringer i matrikkelen skal kommunen sende melding til tinglysing, jf. matrikkelloven § 24. Meldingen produseres i matrikkelen og sendes til tinglysing i to eksemplarer sammen med eventuelle vedlegg. Les mer
  Mellomeuropeisk tid. Tidssone som ligger en time foran Greenwich middeltid, dvs. GMT + 1 time. Fellestid for de fleste europeiske land.
  Meridian. Meridian eller lengdegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går mellom Nordpolen og Sydpolen. Meridianene står vinkelrett på ekvator. Nullmeridianen går gjennom Greenwich i London.
  Middel høyvann. Gjennomsnitt av alle høyvann i en 19-årsperiode.
  Middel lavvann. Gjennomsnitt av alle lavvann i en 19-årsperiode.
  Middel nipp høyvann. Gjennomsnitt av alle høyvannene i nipperioder i løpet av 19 år.
  Middel nipp lavvann. Gjennomsnitt av alle lavvannene i nipperioder i løpet av 19 år.
  Middel spring høyvann. Gjennomsnitt av alle høyvannene i springperioder i løpet av 19 år.
  Middel spring lavvann. Gjennomsnitt av alle lavvannene i springperioder i løpet av 19 år.
  Middelvann. Middelvann (MV) er gjennomsnitt av alle vannstandsmålinger i en 19-årsperiode. Les mer
  Midlertidig forføyning. En midlertidig forføyning er en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den saksøkte er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak om temaet. Avgjørelsen kan også innebære at den saksøkte fratas besittelsen av et formuesgode, for eksempel en fast eiendom eller en borettslagsandel. En midlertidig forføyning har rettsvern i 2 år, jf. tinglysingsloven § 30. Når fristen er utløpt, kan tinglysingsmyndigheten slette heftelsen av eget tiltak (ex officio). Før dette tidspunktet, kan midlertidige forføyninger slettes fra grunnboken på begjæring fra saksøker eller prosessfullmektig, eller ved fremleggelse av en kjennelse fra tingretten om opphevelse av den midlertidige forføyningen, jf. tvisteloven § 34-5.
  Mikrotesla. Mikrotesla (µT) er måleenheten som angir styrken på et magnetfelt. Grenseverdien for befolkningen er 200 μT. Ved oppføring av nye eller oppgradering av gamle elektriske anlegg skal det utredes om magnetfelt i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 μT.
  Mobile enheter. Mobile enheter er en fellesbetegnelse på ulike terminaler som kan fraktes og brukes uten fast tilkobling, f.eks. mobiltelefoner og nettbrett. De kobles vanligvis til et trådløst nettverk.
  Mortifikasjon. Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Avgjørelsen gjøres i doms form, og alle mortifikasjonssaker behandles av Brønnøy tingrett. Det finnes to typer mortifikasjonsdommer, en dom som gjenoppretter et forsvunnet dokument, og en som erklærer innholdet som bortfalt. Etter lovendring i tinglysingsloven § 32, i kraft 18. april 2017, er det i langt mindre grad krav om innlevering av originale dokumenter ved sletting eller påtegning om rettsendringer til tinglyste panteretter. Behovet for å mortifisere bortkomne originaldokumenter er derfor sterkt redusert. Mortifikasjon kan være aktuelt for de reelle pantobligasjonene, det vil si pantebrev med skylderklæring, og som derved følger reglene for omsetningsgjeldsbrev i gjeldsbrevloven. Les mer
  Målebrev. Frem til 2010 utstedte kommunen målebrev når en ny eiendom skulle opprettes. Målebrevet besto av en tekstdel og en kartdel som viste den nye eiendommens grenser. Målebrevene ble tinglyst for å opprette et nytt grunnboksblad i grunnboken. Du kan bestille kopi av et tinglyst målebrev. Les mer
  Målernull. Nullpunkt for en vannstandsmåler. Er i prinsippet et tilfeldig valgt nivå.
  Målestokk. Angivelse av forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Eksempel: ved målestokk 1:50 000 tilsvarer 1 cm på kartet 50 000 cm (= 500 m) i terrenget.

  N

  N2. Sammen med konstituenten L2, modulerer N2 amplituden og frekvensen til M2 for effekten av variasjonen i månens banehastighet på grunn av månens elliptiske bane rundt jorden.
  Nasjonalt høydesystem. Nasjonalt vedtatt høydesystem. NN1954 (under utfasing) og NN2000 (gjeldende) er eksempler på nasjonale høydesystem.
  Nektelse. Et dokument som begjæres tinglyst kan bli avvist, dvs. at dokumentet blir nektet tinglyst. Årsaken til nektelsen kan være at dokumentet er uklart, at det ikke er gjenstand for tinglysing eller at det er mangelfullt. Vedtak om nektelse treffes av registerfører og kan påankes til Borgarting lagmannsrett.
  NGO. Norges geografiske oppmåling (NGO) er det tidligere navnet på Kartverket.
  Nipp. Nipp får man når tidevannet er på sitt laveste. Det skjer når tidevannskreftene fra månen og sola virker mest mulig sammen.
  Nivellement. Målemetode for nøyaktig høydebestemmelse, relatert til loddlinjen. Målingen skjer ved å foreta horisontale sikt med et nivellerinstrument mot loddrett oppstilte nivellerstenger eller meterskalaer. Ved å summere høydeforskjellene mellom mange horisontale sikteliner får vi nøyaktige høyder langt inne i landet.
  NKG96. Er en felles nordisk geoidehøydemodell. Modellen er beregnet ved nordisk samarbeid i regi av Nordiska Kommissionen för Geodesi (NKG). Den siste modellen, fra 1996, er kalt NKG96. En ny er under utarbeidelse. Disse modellene er beregnet på bakgrunn av tyngdemålinger, terrengmodeller og globale geopotensialmodeller. Ved beregningen av NKG96 ble EGM96 (Earth Gravity Modell 96) benyttet. Det finnes to utgaver av modellen, NKG96 som framstiller kvasigeoiden og NKG96N som framstiller geoiden. Med utgangspunkt i ellipsoidisk høyde kan modellene gi henholdsvis normalhøyder og ortometriske høyder.
  NN1954. Normal Null 1954 (NN1954) er navn på det nasjonale høydesystemet fra 1954 til 2018. NN1954 er også fysisk knyttet til et bestemt fastmerke ved Tregde vannstandsmåler (nær Mandal). Høyden på dette fastmerket er basert på en utjevning fra 1954 av middelvannstandsberegningene for vannstandsmålerne i Oslo, Nevlunghavn, Tregde, Stavanger, Bergen, Kjølsdal og Heimsjø. NN1954 er i perioden 2011-2018 gradvis avløst av Normal Null 2000 (NN2000).
  NN2000. NN2000 er Norges høydesystem som ble innført gradvis i perioden 2011-2018. Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger. Les mer
  NNN1957. Nord-norsk null 1957 (NNN1957) var vertikalt datum for det nasjonale høydesystem i Nord-Norge, nord for Tysfjord og i Lofoten, fram til 1996. NNN1957 ble brukt som navn på både det vertikale datumet og på høydesystemet. I 1957 ble det innført et nytt utgangsnivå for høyder i Nord-Norge. På den tiden var det en rekke veibrudd med ferjeforbindelser mellom Fauske og Narvik. Følgelig var det ikke noen direkte forbindelse mellom nivellementslinjene nord for Narvik og det sørnorske nivellementsnettet. Det var derfor behov for å etablere et fundamentalpunkt for Nord-Norge. Det er upraktisk å operere med to offisielle høydesystemer. For alle tekniske formål må vi kunne si at NN1954 og NNN1957 faller sammen. Det ble derfor vedtatt at betegnelsen NNN1957 skulle falle bort fra 1. januar 1996.
  Norge digitalt. Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter med ansvar for å skaffe geografiske data og / eller er brukere av stedfestet informasjon. Les mer
  Norges biland. Alle norske landområder på den sydlige halvkule som er underlagt norsk statshøyhet, men som ikke er en del av Kongeriket Norge, det vil si Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter I Øy.
  Normalhøyde. Et punkts høyde over kvasigeoiden målt langs den krumme loddlinjen i normaltyngdefeltet. Fordelen med normalhøyde er at man ikke trenger å gjøre antagelser om tyngdefeltet i massene under punktet. Normalhøyden er i Norge litt lavere enn den ortometriske høyden. I havnivå er normalhøyden lik den ortometriske, mens forskjellen er om lag 10 cm 1000 m over havet.
  Normaltid. Et lands offisielle tid, i Norge brukes mellomeuropeisk tid.
  Normaltyngde. Teoretisk beregnet tyngdeverdi, gitt som en funksjon av geodetisk bredde og høyde over ellipsoiden.
  Normaltyngdefelt. Teoretisk tyngdefelt på og over en ellipsoide som er tilpasset jorden, beregnet fra gradienten til normalpotensialet. Normalpotensialet er jordens teoretiske potensial, og kan beregnes ut fra størrelsen på omdreiningsellipsoiden, jordens vinkelhastighet og den totale massen.
  Notarius publicus. En notarius publicus er en juridisk embetsmann som utfører en del offentlige og rettslige handlinger, også kalt notarialforretninger. En notarius publicus kan bekrefte riktigheten av underskrifter og bevitne skjøter og pantedokumenter for tinglysing. Det er vanlig at utenlandske notarius publicus bevitner dokumenter for nordmenn som oppholder seg i utlandet.
  Notert pant. Notert pant er panteretter i borettslagsandeler som ble avtalt før grunnboken åpnet for tinglysing av borettslagsandeler 1. juli 2006. Ved innregistreringen av borettslagene ble disse panterettene tinglyst som "notert pant" eller "notert tvangspant" på andelenes grunnboksblad. Notert pant kan slettes av panthaveren på løs erklæring. Notert tvangspant slettes av saksøker eller prosessfullmektig i utleggsforretningen. Les mer

  O

  O1. Et ledd i en matematisk rekke som beskriver tidevannsvariasjonene. O1 er en lunar (tilknytning til månen) heldaglig konstituent. Sammen med konstituenten K1 uttrykker den effekten av månens deklinasjon.
  Objekttype. En klasse av objekter med felles egenskaper, f.eks. sti, innsjø, bygning, takkant, arealbruksgrense.
  Obligasjon. I grunnboken brukes begrepet "obligasjon" for eldre pantedokumenter som ble tinglyst med skylderklæring. I dag er det mest vanlig å tinglyse pantedokumenter uten skylderklæring. Disse får overskriften "pantedokument".
  Odelsrett. En odelsrett er en fortrinnsrett til å overta en jordbrukseiendom for den slekten som har hatt langvarig tilknytning til den. Odelsretten er regulert i lov om odelsretten og åsetesretten. Når en odelsberettiget overtar en odelseiendom tinglyses dette på vanlig måte ved utfylling av skjøte. Les mer
  Offentlig skifte. Et offentlig skifte innebærer at domstolen trer inn i bobehandlingen etter et dødsfall eller en skilsmisse. Tingretten vil som regel oppnevne en advokat som bobestyrer, som sørger for den praktiske gjennomføringen av skiftet. Les mer
  Omløpsfotografering. Omløpsfotograferingen gir oppdaterte flybilder og ortofoto for hele landet. Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen er å fotografere hele landet i løpet av 6 år for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år avhengig av område.
  Oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning avholdes hos kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Etter gjennomført oppmålingsforretning og matrikulering sender kommunen melding til tinglysing.
  Opsjonsavtale. Ved eiendomsutvikling og utbygging, kan det være aktuelt å inngå en opsjonsavtale med grunneieren, før et eventuelt kjøp av grunnen. En opsjonsavtale gir vanligvis en rett, men ingen plikt, til å kjøpe eiendommen, innen en bestemt tid og på visse vilkår. I mellomtiden får grunneieren som regel en økonomisk kompensasjon for bryderiet med å holde på eiendommen og vente på at det tas en avgjørelse. Les mer
  Organisasjonsnummer. Ved registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund får alle enheter tildelt et organisasjonsnummer. Alle underenheter får et underorganisasjonsnummer. Nummeret inneholder alltid ni siffer. På alle dokumenter som skal tinglyses skal det påføres innsenders organisasjonsnummer eller underorganisasjonsnummer, eventuelt fødsel- og personnummer for privatpersoner, i øvre venstre hjørne. Dette vil sikre at dokumentene raskt returneres til riktig adresse.
  Orienteringsdata. Målinger som er gjort i bildene slik at de kan settes inn i instrumenter og brukes til nøyaktige målinger av terrenget.
  Ortofoto. Et ortofoto er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet er georeferert, det vil si at det inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala.
  Ortometrisk høgde. Eit punkts høgde over geoiden målt langs den krumme loddlinja, basert på stadens lokale tyngdefelt. Ortometrisk høgde er såkalt "høgde over havet".
  Overbestemmelser. Overbestemmelse i landmålingssammenheng er målinger eller beregninger gjort ut over det som er nødvendig for entydig å kunne bestemme en parameter. Man benytter seg av å måle med overbestemmelse for å øke nøyaktigheten på et resultat og statistisk sett gi det mer troverdighet – samt ikke minst for å kunne oppdage feil. Slike overskytende målinger / redundante målinger kalles på fagspråket for å måle med overbestemmelse.

  P

  P1. Et ledd i en matematisk rekke som beskriver tidevannsvariasjonene. Hvert ledd i rekken representerer periodiske virkninger på tidevannet fra måne og sol, og er gitt med en amplitude og fase. P1 er solar (tilknytning til solen) heldaglig konstituent. Sammen med konstituenten K1 uttrykker den effekten av solens deklinasjon.
  Pantebok. Panteboka er et arkivsystem for gjenparter (kopier) av tinglyste dokumenter. Alle kan bestille kopier av dokumenter som ligger i panteboka. Les mer
  Pantefrafall. Et pantefrafall er en delvis sletting av en panterett. Dersom en panterett er registrert på flere eiendommer kan panthaveren be om frafall av pant i en eller flere av eiendommene.
  Pantsettelseserklæring. Enkelte bestemmelser om pant har overskriften "Pantsettelseserklæring" i grunnboka. Denne overskriften gis som hovedregel til avtalte pant som ikke er tinglyst med et vanlig pantedokument, men i en annen type dokument, f.eks. som en del av en seksjoneringsbegjæring, i et skjøte eller i en festekontrakt. Ordet "Pantsettelseserklæring" er derfor ikke et entydig begrep i grunnboka, og de som ønsker å vite mer om panteheftelsens art bør bestille en kopi av det tinglyste dokumentet. Les mer
  Predikert tidevann. Ved hjelp av harmonisk analyse bestemmes konstantene i en modell for tidevannet. Med modellen kan tidevannet beregnes for et vilkårlig, fremtidig tidspunkt (predikeres). Tidevannstabeller er basert på predikert tidevann.
  Pengeheftelser. Heftelser som antas å ha betydning for eiendommens verdi legges inn under overskriften "Pengeheftelser" i grunnboken. Dette gjelder alle panteretter, boretter, forkjøpsretter, bruksretter med mer. Det spiller ingen rolle for rettsvernet om en heftelse er kategorisert under overskriften "Pengeheftelser" eller "Servitutter"
  Perigeum. Punkt i månens eller en jordsatellitts bane som ligger nærmest jorden. Perigeum er motsatt av apogeum.
  Piksel. En piksel (av engelsk "picture element") er et av de mange små punktene som tilsammen danner et bilde på f.eks. en dataskjerm. Som regel er pikslene så små og så mange at de vil vises som et jevnt bilde på skjermen eller når de skrives ut på papir.
  Plandata. Geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser (jf. Kartforskriften § 2 Definisjoner). Les mer
  Planregister. Oversikt som inneholder opplysninger om alle gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Digitale planer skal samles i en database, et digitalt planregister.
  Polygon. Et polygon (eller mangekant) er en geometrisk figur som består av rette linjer mellom punkter. I kartsammenheng beskriver et polygon et sammenhengende areal som avgrenses av en ytre ring, men som kan ha flere indre ringer ("øyer").
  Potensialflate. Flate hvor potensialet har samme verdi. I litteratur også kalt ekvipotensialflate.
  Presisjonsnivellement. Nivellement som setter strenge krav til utførelse og kontroll. Det er vanlig å sette krav om at en strekning skal måles både fram og tilbake, og at avviket skal være under en viss toleranse.
  Prioritetsbestemmelse. Når en rettighetshaver til en tinglyst rett erklærer å stå tilbake for en senere tinglyst konkurrerende rettighet, kaller vi det er prioritetsvikelse. Det kan også avtales at to rettigheter skal dele prioritet. Prioritetsrekkefølgen kan være svært viktig dersom eiendommen skulle bli tvangssolgt. Les mer
  Prioritetsvikelse. Det er mulig å tinglyse en prioritetsvikelse dersom en rettighetshaver vil gi avkall på sin plass i den tinglyste prioritetsrekkefølgen, til fordel for en annen rettighet.
  Privat skifte. Når arvingene til den avdøde ordner oppgjøret av dødsboet selv, heter det privat skifte. Les mer
  Projeksjon. Skal stedfestede data tegnes ut på kart, må dataene referere seg til en plan flate og ikke til den krumme jordoverflaten. En kartprojeksjon er en entydig og spesifisert geometrisk overføring av punkter fra en referanseflate til en projeksjonsflate, et kartplan.
  Prokura. Prokura er en form for fullmakt som brukes i næringslivet. Den som har prokura har myndighet til å opptre for foretaket i alt som tilhører driften. Prokuristen kan ikke signere skjøter og pantedokumenter. Les mer
  Punktfeste. Et punktfeste er en festeavtale hvor arealet som festeavtalen gjelder ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesterens eiendom. Avtaler om punktfeste opprettes som vanlig festegrunn med festenummer i matrikkelen og i grunnboken. Les mer

  R

  Raster. En datastruktur som består av et rektangulært rutenett av små punkter med farger.
  Realsameie. Når et fellesareal skal avhjelpe mangler for omkringliggende eiendommer, opprettes det gjerne som et realsameie, slik at sameieandelene hører til eiendommene. Dette er vanlig for felles innkjørsel, vei, parkeringsplass, lekeplass ol. Når en av de omkringliggende eiendommene blir solgt, følger andelen i realsameiet automatisk med. På grunnboksbladet er «eiereiendommene» angitt som hjemmelshavere, istedenfor personene som eier eiendommene. Du kan lese mer om opprettelse og endring av realsameie i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 13.2. Les mer
  Referanseflate. Entydig definert flate som målinger og beregninger henføres til. Ellipsoide, geoide, kvasigeoide og sjøkartnull er eksempler på referanseflater for høyde/dybde.
  Referansenivå. Høyder og dybder må refereres til et bestemt nullnivå. Les mer
  Refusjonskrav. I grunnboken har enkelte bestemmelser overskriften ”Refusjonskrav”. Dette kan være kommunale vedtak om refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18, som er tinglyst i forbindelse med opparbeiding av vei, vann- og kloakkledninger i et område som skal utbygges eller endres. Eierne av eiendommene som har fått en verdiøkning på grunn av arbeidet som er gjort, kan da bli pålagt å betale refusjon til tiltakshaveren for å dekke kostnadene. Et slikt refusjonskrav har panterett i det refusjonspliktige arealet, og tinglyses for å få rettsvern. Kommunen kan tinglyse et refusjonskrav, ved å sende det endelige vedtaket om fastsettelse av refusjon til Kartverket, og angi på hvilke gårds- og bruksnummer vedtaket skal tinglyses. For å slette et tinglyst refusjonskrav, må rettighetshaveren i henhold til vedtaket, altså panthaveren, sende et brev til Kartverket og be om at dokumentet slettes fra grunnboken. Det er ikke nødvendig å legge ved det originale vedtaket, men vedtaket må identifiseres med dokumentnummeret det har fått i grunnboken og tinglysingsdatoen. Dette kan du få oppgitt ved å ringe til Kartverket på telefon 32 11 80 00.
  Registerbetegnelse. Registerbetegnelsen er den unike identifikasjonen av en fast eiendom eller en borettslagsandel. For fast eiendom består betegnelsen av kommune-, gårds- og bruksnummer, og eventuelle seksjons- og festenummer. For borettslagsandeler består betegnelsen av organisasjonsnummer og andelsnummer.
  Rektangelkart. Kart der kartrammen har form som et rektangel.
  Rektascensjon. I astronomi: Koordinat i ekvatorsystemet målt langs ekvator fra vårjevndøgnspunktet til himmellegemets deklinasjonssirkel. Regnes positiv mot urviseren.
  Rekvirent. Rekvirent er den som sender inn dokumenter for tinglysing. Det er viktig at det kommer tydelig frem i tinglysingsdokumentene hvem som er rekvirent, slik at dokumentene og fakturaen blir sendt til riktig adresse. Les mer
  Retinglysing. Å retinglyse er det samme som å tinglyse et dokument på nytt for å forhindre at virkningen av den opprinnelige tinglysingen faller bort ved foreldelse. Les mer
  Rettsforlik. Når noen er uenige om noe, og inngår en avtale for å avslutte tvisten, kalles det gjerne et forlik. Dersom forliket inngås i retten, skal det innføres i rettsboken hos domstolen og underskrives av partene. Et slikt rettsforlik har samme virkning som en rettskraftig dom og kan tinglyses. Les mer
  Rettsvern. Når en rettighet har rettsvern betyr det at den er beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten eller eiendomsretten, men som har tinglyst sin rett etterpå eller ikke har tinglyst sin rett i det hele tatt. En eiendomsrett eller en rettighet får rettsvern når den blir tinglyst. Les mer
  Returnivå. Beregnet nivå vannstanden sjelden overstiger. Returnivå med 5 års gjentaksintervall: Statistisk sett forventer man så høy vannstand en gang i løpet av 5 år. For et gitt år er det 1/5 = 20 % sjanse for at dette skjer.
  ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko = usikkerhet knyttet til forekomst og alvorlighet av uønskede hendelser. Sårbarhet = et uttrykk for et systems manglende evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Les mer
  RTK. RTK (Real Time Kinematic) er en måleteknikk for nøyaktig posisjonsbestemmelse med satellittnavigasjonssystemer (for eksempel GPS), hvor satellittsignalene korrigeres og blir mer nøyaktige ved hjelp av korreksjonsdata fra en posisjonstjeneste eller en basestasjon.

  S

  S2. Et ledd i en matematisk rekke som beskriver tidevannsvariasjonene. Hvert ledd i rekken representerer periodiske virkninger på tidevannet fra måne og sol, og er gitt med en amplitude og fase. S2 er det dominerende tidevannsbidraget fra solen.
  Sameie. Sameie betyr at to eller flere personer eier noe sammen. Ved tinglyst sameie i en eiendom, beskrives den enkeltes eierandel i ideell andel, altså med en brøk.
  Satellittaltimetri. Målinger av havnivå som utføres ved at en satellitt måler sin egen høyde over jordkloden ved hjelp av radar eller laser. Dersom satellittens høyde er kjent i en referanseramme, er det mulig å bestemme høyden på havoverflaten i den samme referanserammen ved å trekke den målte avstanden fra satellitthøyden.
  Seksjonering. En eiendom som er seksjonert er delt opp i flere seksjonsnummer som har hvert sitt grunnboksblad. Grunnboksbladet representerer en ideell sameieandel i eiendommen, med en tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Dette er vanlig for store bygninger med flere bruksenheter, f.eks. en boligblokk. Les mer
  Seksjoneringssøknad. En søknad om seksjonering er et skjema som må fylles ut og leveres til kommunen ved seksjonering av en eiendom. Det er et eget skjema for søknad om reseksjonering. Skjemaet, og veiledning til utfylling, kan du laste ned hos kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvis du har spørsmål til utfyllingen av skjemaet må du spørre kommunen som er seksjoneringsmyndighet. Les mer
  Sekundærhavn. Havn der tidevannstabeller vanligvis angir tidsdifferansen (av og til også høydedifferansen) for høyvann og lavvann i forhold til en bestemt standardhavn.
  Servitutt. En servitutt er en rett til begrenset bruk av en annens eiendom, eller til å hindre en bestemt bruk, noe som kalles negativ servitutt. Servitutter kan tinglyses som en heftelse på eiendommen det gjelder. Eksempel på servitutter er veiretter, hugstretter, fiskeretter og byggeforbud. Les mer
  SFKB. Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data. Les mer
  Sfæroiden. Også kalt rotasjonsellipsoiden, det omdreiningslegemet som oppstår når en ellipse roterer rundt en av sine akser. Sfære betyr kule. I denne sammenhengen er det en "flattrykt jord".
  Signaturrett. En signaturrett er en rett til å representere et foretak utad og signere på vegne av det. Hvem som har signaturrett for et foretak fremgår av registrerte opplysninger i Foretaksregisteret.
  Sikringsobligasjon. En sikringsobligasjon er et midlertidig pantedokument som tinglyses i forbindelse med omsetning av en eiendom. Pantedokumentet er ofte pålydende kjøpesummen og inneholder som regel en urådighetserklæring. Dette hindrer selgeren i å oppta nye lån med pant i eiendommen, eller tinglyse andre dokumenter uten at rettighetshaveren gir uttrykkelig samtykke.
  Sirkeleiendom. En sirkeleiendom er avmerket i kart med en plassering (punkt), men uten at eiendommens utstrekning er definert.
  Sjøkartnull. Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabeller. Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind, lufttrykk og temperatur). Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). Les mer
  Sjøvannets tetthet. Sjøvannets tetthet påvirkes av temperaturstigning og saltinnhold. Temperaturstigning fører til at vannet utvider seg, og dermed til at havnivået stiger.
  Skifte. Skifte er det økonomiske oppgjøret mellom partene etter et dødsfall eller en skilsmisse.
  Skifteattest. En skifteattest utstedes av tingretten ved dødsfall, når arvingene har overtatt dødsboet til privat skifte. Attesten viser hvem som er avdødes arvinger etter loven, og hvem som har påtatt seg ansvaret for avdødes gjeld og forpliktelser.
  Skifteutlegg. Et skifteutlegg er en panterett stiftet av tingretten i forbindelse med et skifteoppgjør. Skifteutlegget etablerer sikkerhet for krav som en arving, ektefelle, legatar eller kreditor har i boet. Tinglyste skifteutlegg har rettsvern i grunnboken i 5 år. Hvis skifteutlegget skal slettes før den tid følges vanlige regler.
  Skjønn. Skjønn er navnet på en spesiell rettergangsmåte etter skjønnsprosessloven. Saker som ofte avgjøres ved rettslig skjønn er spørsmål om tiltak i strid med naboloven, spørsmål om gjerdehold, endring og oppheving av servitutter og fastsettelse av erstatning for inngrep som gjøres ved ekspropriasjon. Et skjønn kan tinglyses på lik linje med andre rettsavgjørelser.
  Skjøte. Et skjøte er et dokument som blir brukt til å overføre fast eiendom. Når skjøtet blir tinglyst blir den nye eieren registrert som formell eier til eiendommen. Skjøtet følger et standardisert oppsett som bestemmes av Kartverket. Les mer
  Skylddelingsforretning. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Dokumentet inneholdt blant annet den nye tomtens eiendomsidentifikasjon, kommune-, gårds- og bruksnummer, samt en tekstlig beskrivelse av eiendommen. Skylddelingsforretningen ble tinglyst for å opprette nytt grunnboksblad i grunnboken. Du kan bestille kopi av en tinglyst skylddelingsforretning. Les mer
  SOSI. SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for digitale geografiske data. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata. Les mer
  Spring. Spring får man når tidevannet er på sitt høyeste. Det skjer når tidevannskreftene fra månen og sola virker mest mulig sammen. Spring inntrer i de fleste steder i Norge ved hver nymåne og fullmåne, omtrent hver fjortende dag.
  SSR. Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 12 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle dette registeret. Les mer
  Standardhavn. Sted der harmoniske konstanter er bestemt ved registrering av vannstand over et lengre tidsrom. I tidevannstabellen oppgis alle tidspunkt og høyder for høyvann og lavvann for standardhavnene.
  Stangnull. Nullpunkt for en tidevannsstang.
  Statsallmenning. Område for statsgrunn i Sør-Norge som administreres etter Fjelloven, som i historisk tid ikke har vært underlagt privat eiendomsrett og hvor ett eller flere bygdelag har lovbestemte bruksrettigheter.
  Statshøyhet. Statens myndighet over sitt territorium og sine borgere, tilsvarende det romerske rettsspråks imperium.
  Stevning. En stevning er det formelle dokumentet som sendes inn til domstolen for å igangsette en sivil sak. Stevningen kan tinglyses hvis tvisten gjelder rettighet over fast eiendom eller andel i borettslag. Se tinglysingsloven § 19. Les mer
  Stormflo. Når værets virkning på vannstanden er spesielt stor, kalles det stormflo. Dette skyldes som regel lavt lufttrykk og kraftig vind som presser vannet inn mot kysten. Dersom en stormflo faller sammen med en springperiode, kan man få ekstra høy vannstand. Les mer
  Strømkart. Kart over sjøområdene som viser horisontal strømhastighet. Ofte angis strømforholdene i forhold til tidspunktet for høyvann i en standardhavn. Strømmen presenteres ved piler der fart og retning symboliseres.
  Strømmåler. Instrument til måling av vannmassers fart og/eller retning.
  Særeie. Særeie er den delen av formuen som skal tilfalle den ene ektefellen eller dennes arvinger når ekteskapet tar slutt. Særeie kan bestemmes i ektepakt, testament og gavebrev.

  T

  Temadata. Temadata er data om ulike fagområder som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og kulturminner, og forvaltes av en rekke ulike etater. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning. Les mer
  Teodolitt. Vinkelmåleinstrument. Landmålaren nytta teodolitt til å måle horisontale og vertikale vinklar med.
  Terrengpunkt. Punkt med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på for eksempel markerte flater i terrenget som sadler og store flater. Terrengpunkt er ikke merket i terrenget.
  Territorialgrensen. Avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nautiske mil (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen.
  Testamentsarving. Den som er tilgodesett som arving i et testament kalles testamentarving. Testamentsarvingens navn vil være anmerket i skifteattesten.
  Testamentsfullbyrder. En arvelater kan i et testament bestemme at en bestemt person skal forestå skiftet. Denne personen kaller vi testamentsfullbyrder. Ved et privat skifte kan testamentsfullbyrderen signere på hjemmelserklæringen og et eventuelt skjøte. Les mer
  TFW. En TFW-fil inneholder opplysninger om pikselstørrelse, geografisk plassering og rotasjon på et kart som er lagret som et TIFF-bilde. TFW-filen inneholder ikke selv bildedata, men er nødvendig for geografisk plassering av rasterkartet.
  TGBM. Tide Gauge Bench Mark (TGBM). Til hver vannstandsmåler skal det i nærheten finnes et stabilt fastmerke (i fjell der det lar seg gjøre). Dette skal være det primære fastmerket og betegnes Tide Gauge Bench Mark (TGBM). Målerens nullpunkt skal referere til dette fastmerket.
  Tidejord. Periodisk deformasjon av den delvis elastiske jordkroppen forårsaket av himmellegemenes (i første rekke solens og månens) gravitasjonstiltrekning på den roterende jorden. Tilsvarende deformasjon i havet kalles tidevann.
  Tidevann. Vannstandsendringer som skyldes variasjoner i tiltrekningskreftene fra månen og sola på jorda.
  Tidevannets alder. Tidsrommet fra ny- eller fullmåne til det neste spring høyvann. Angis ofte oftest ved hjelp av harmoniske konstanter.
  Tidevannsbølge. Lang bølge forårsaket av tidevannskraften fra sol og måne. Bølgelengden kan bli flere tusen kilometer. Den dannes ute på de store havområder og forplanter seg mot kontinentene der den forårsaker høyvann og lavvann. Bølgen kan gjennomgå betydelige endringer som følge av hindringer (landmasser og bunnformasjoner) på vei mot kysten.
  Tidevannskart. Kart som for én harmonisk konstituent viser tidevannets karakter over større eller mindre områder. Vises ved linjer som går gjennom steder der høyvann inntreffer samtidig (isorakier) eller gjennom steder med samme tidevannsamplitude.
  Tidevannsklokke. Et urverk som følger månen og viser når det er høyvann eller lavvann.
  Tidevannsperiode. Tid mellom to påfølgende høyvann eller lavvann. I Norge er tidevannsperioden i middel 12 timer og 25 minutter.
  Tidevannsstang. Gradert stang (vanligvis centimeterinndeling) som anbringes vertikalt i sjøen for avlesning av vannstanden. Skalaen på en tidevannsstang er vanligvis innmålt i forhold til et vannstandsmerke.
  Tidevannsstrøm. Strøm i havet forårsaket av tidevannskreftene fra sol og måne. På åpent hav vil tidevannsstrømmen rotere 360º i løpet av en tidevannsperiode. Nær kysten og i fjorder og sund vil tidevannsstrømmen ha en nesten rett bevegelse frem og tilbake.
  TIFF. TIFF (Tagged Image File Format) er et filformat for lagring av bilder.
  Tile. En rektangulær inndeling i "kartfliser" (tiler), som blir brukt som klippekant ved leveranse av kartdatabaser.
  Tinglysing. Å tinglyse er å registrere en rettighet i grunnboken med det formålet å oppnå rettsvern for rettigheten. Det er Kartverket som er tinglysingsmyndigheten i Norge.
  Tinglysingsgjenpart. En tinglysingsgjenpart er en gjengivelse av et dokument som blir tinglyst, enten i form av en kopi eller en avskrift. Alle som sender dokumenter til tinglysing må legge ved en gjenpart. Profesjonelle aktører må i tillegg bekrefte at gjenparten er korrekt, for eksempel med en attestert rett kopi. Gjenparten blir arkivert hos Kartverket etter tinglysing, og blir i ettertid brukt til å kontrollere om originaldokumentet er riktig tinglyst dersom det skulle oppstå tvil. Alle kan bestille kopier av de arkiverte gjenpartene. Les mer
  Topografi. Topografi er en beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
  Tracings. En permanent kartrettelse til sjøkart, publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs), kan ha én eller flere tracings knyttet til seg. Tracings er transparente ark som gjør det enklere å rette papirkart med nøyaktighet og presisjon. Hver tracing har påtegnet gradnett, linjer, symboler og tekst som illustrerer hvordan kartet skal fremstå etter oppdatering. Les mer
  Triangulering. Metode for å plassere punkt i eit nett basert på retnings- eller vinkelmåling når målestokken i nettet er gitt. All kartlegging byggjer på ei rekkje triangelpunkt, og avstanden og høgdeforskjellen mellom desse blir avgjort ved triangulering.
  Trigonometrisk punkt. Et varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett (trekantnett).
  Tvangssalg. En eiendom kan bli tvangssolgt dersom en eller flere kreditorer med pant i eiendommen krever det. Dette skjer når skyldneren har misligholdt sine forpliktelser. Det er namsmyndighetene som behandler saker om tvangssalg.
  Tyngdekraft. Tiltrekningskraft som virker mellom alle partikler med masse i universet, også kalt gravitasjonskraft.
  Tyngdepotensial. Summen av gravitasjons- og sentrifugalpotensial.
  Tørrfall. Sjøkart: Del av kysten som ligger i dybdeområdet fra middel høyvann til 0.5 m under sjøkartnull. Landkart: Sandbanker og avleiringer i elver. Oversvømmes ved høy vannføring.

  U

  Urådighet. Når man tinglyser et forbud mot at en eiendom kan selges eller pantsettes, kaller vi det en urådighet. En urådighet innebærer at den som har grunnbokshjemmel til eiendommen ikke kan bestemme fritt over eiendommen, men må ha samtykke fra en bestemt person for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen. Dette er vanlig å tinglyse i forbindelse med salg, da kalles det gjerne «sikring», men en urådighetserklæring kan også være aktuelt å tinglyse i andre sammenhenger. En urådighet kan skrives inn i et pantedokument, dersom man samtidig vil tinglyse en panterett for et bestemt beløp. Urådigheten kan også formuleres fritt, for eksempel ved å bruke skjemaet "Erklæring om rettighet i fast eiendom". Merk at en tinglyst urådighet kun stanser tinglysing av frivillige avtaler. Den stanser ikke tinglysing av tvangsforretninger, og gir således ikke vern mot hjemmelshavers kreditorer. Les mer
  USGS DEM. USGS DEM er et filformat som er utviklet av United States Geological Survey for lagring av raster-baserte digitale høydemodeller.
  Uskiftet bo. Et uskiftet bo er et dødsbo som er overtatt av den gjenlevende ektefellen. Dermed vil ikke arvingene etter den først avdøde motta sin arv før den gjenlevende ektefellen går bort.
  Utleggsforretning. En utleggsforretning er et ledd i tvangsinndrivelse av et pengekrav. En utleggsforretning tinglyses når det besluttes utleggspant i en eiendom eller borettslagsandel. Et utlegg kan slettes av saksøker eller prosessfullmektig. Les mer
  Utpantningsforretning. Utpantning er en eldre betegnelse på forenklet inndrivelse av pengekrav som automatisk har tvangsgrunnlag. Begrepet ble avskaffet i tvangsfullbyrdelsesloven i 1992, men krav som har særskilt tvangsgrunnlag eksisterer fortsatt, og kreves inn med vanlig utlegg, jf. tvangsloven § 7-2 bokstav e. Utpantningsforretninger kan slettes fra grunnboken etter de samme reglene som utleggsforretninger. Les mer
  Utsteder. Utsteder er den som gir fra seg en rettighet i det dokumentet som fylles ut, enten som selger eller gavegiver. Som regel vil utstederen være den samme personen som har grunnbokshjemmel til den eiendommen det gjelder.

  V

  Vannstand. Høyden av vannflaten på et bestemt sted på et gitt tidspunkt. For havet påvirkes vannstanden av tidevann og værets virkning (vind, lufttrykk, med mer).
  Vannstandsmerke. Fastmerke i terrenget brukt som referansemerke for vannstand. Gjerne knyttet til et nivellementsnett.
  Vegadresse. En vegadresse inneholder vegnavn og husnummer, for eksempel Fjellveien 6. Der man ikke har vegadresse, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på gårds- og bruksnummeret og som kalles matrikkeladresse. Les mer
  Veirett. En veirett gir en rettighetshaver rett til å bruke en vei eller ferdes over en annen eiendom. Veiretten kan inneholde bestemmelser om hvordan veien kan brukes og kan tinglyses på grunnboksbladet til eiendommen veien går over.
  Veiviser. Veiviser hjelper deg med kontaktinformasjon og ordforklaringer
  Veiviseren. Veiviseren hjelper deg med kontaktinformasjon og ordforklaringer.
  Vektorformat. Vektorformat vil si at bildet lagres som en matematisk definert modell i to eller tre dimensjoner.
  Vertikalbilder. Bilde tatt med spesialkamera som er montert i fly og tas tilnærmet loddrett ned mot bakken.
  Vertikalt datum. Referansesystem som angir høyder (også kalt høydedatum), i motsetning til et horisontalt datum, som angir nord- og øst-koordinater.
  VLBI. VLBI står for Very Long Baseline Interferometry. Det er en metode som bruker signaler fra radiokilder i verdensrommet (kvasarer) til å bestemme jordens orientering i verdensrommet og avstander på jordens overflate.
  Vref. Betegnelse på en høydereferansemodell som angir høydeforskjellen mellom NN1954 og EUREF89, beregnet fra en geoidemodell.
  Værets virkning. Påvirkning på vannstanden som skyldes vind, lufttrykk og temperatur. Ekstra store værbidrag kalles stormflo.

  W

  WSKTRANS. Transformasjonsprogram hovedsakelig for transformering av koordinater mellom ulike datumer/koordinatsystemer. Programmet er utviklet i Kartverket. Det transformerer mellom EUREF89, ED50 og NGO1948 og mellom høyder i EUREF89 og NN1954.