Koordinater i referanserammen Euref89 på stamnett- og landsnettpunktene ble beregnet i perioden 1996-2008 som grunnlag for innføring av Euref89 i Norge. I dag har vi mer enn 200 permanente stasjoner som er basis for CPOS og andre posisjonstjenester. Det meste av oppmålingsarbeidet skjer med posisjonstjenester, men fastmerkene brukes fortsatt til mange formål.

De fleste av de permanente stasjonene eksisterte ikke da arbeidet med landsnettet startet, og det har vist seg å være litt forskjell mellom koordinater på fastmerker og koordinater målt med posisjonstjenester. Dette kan skape problemer for noen brukere.

Høydene ble korrigert ved innføring av nytt høydegrunnlag, NN2000, og nå vil Kartverket også korrigere Euref89-koordinatene i grunnriss. Nyere GNSS-målinger som er gjennomført blant annet ved innføring av NN2000, knytter fastmerkene sammen med de permanente basestasjonene. Kartverket er nå i ferd med å beregne Euref89-koordinatene på alle de 12.000 stamnett- og landsnettpunktene på nytt, og de oppdaterte koordinatene vil bli tilgjengelige fra 1. januar 2019. Det er ingen endring i koordinater målt med posisjonstjenester.

Forskjellen mellom gamle og nye koordinater er i området 0 til 4 cm, men 10.000 av punktene endrer seg bare med inntil 1 cm og bare 25 punkter har korreksjoner større enn 3 cm.

Geovekst-forum og storkommunegruppa har vurdert endringene til å være så små at det ikke er behov for å oppdatere noen datasett. Omregningen har størst betydning for de som driver oppmåling. De vil fra neste år oppleve at det er bedre samsvar mellom koordinater målt med posisjonstjenester og koordinater basert på Kartverkets fastmerkenett.

Les mer